RESEARCH PAPER
Assessment of soil mobile chromium form contents in effect of untreated and composted tannery sludge application
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Chemistry, Agricultural University, Al. A. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland
 
 
Publication date: 2021-03-03
 
 
Acta Agroph. 2002, (70), 137-148
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The pot experiment was carried out in 1996-1999 in order to determine the effect of application into the soi! of untreated and composted chromium loaded tannery sludge on this metal mobility in soil. Treatment with tannery organic materials diminished soil acidification and the value of soil hydrolytic acidity. Fertilisation with composted sludge positively affected soil contents of organic carbon, similarly to farmyard manure effect. No diversification in the share of most mobile chromium forms (mobile, exchangeable and bound with manganese oxides) were found after the application of tannery organic materials as fertilisers. Chromium was fixet in fractions less available to plants, mainly bound to iron oxides and in residual fraction.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość mobilnych form chromu w glebie jako efekt stosowania osadów garbarskich nieprzetworzonych i kompostowanych
osad garbarski, kompost, wermikompost, gleba, frakcje chromu
Doświadczenie wazonowe prowadzono w latach 1996-1999. Celem badań było określenie wpływu aplikacji osadów ścieków garbarskich nieprzetworzonych i kompostowanych obciążonych chromem na mobilność tego metalu w glebie. Nawożenie osadami garbarskimi nieprzetworzonymi oraz kompostami i wermikompostami zmniejszyło zakwaszenie oraz obniżyło kwasowość hydrolityczną gleby. Wpływ zastosowanego nawożenia osadami przekompostowanymi na zawartość węgla organicznego był zbliżony do działania obornika. Nie stwierdzono większego zróżnicowania w udziale form chromu najbardziej mobilnych (ruchliwej, wymiennej i związanej z tlenkami manganu) po zastosowaniu do nawożenia materiałów organicznych pochodzenia garbarskiego. Chrom był wiązany we frakcjach trudniej dostępnych dla roślin, głównie związanych z tlenkami żelaza i frakcji rezydualnej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top