Effect of temperature at early period of thermo- and non-thermoneutral varieties of yellow lupine
 
More details
Hide details
1
Department of Forage Crop Production, Institute of Soil Science and Plant Cultivation – National Research Institute, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 
2
Department of Plant Nutrition and Fertilization, Institute of Soil Science and Plant Cultivation – National Research Institute, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(2), 499-508
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research was conducted at growth chamber and greenhouse of Institute of Soil Science and Plant Cultivation – National Research Institute in Puławy. Plants were grown at Mitscherlich pots which contained a mixture of soil and sand in amounts of 5 and 2 kg, respectively. The first row factor were differentiated genotypes of yellow lupine: thermoneutral – Legat and Polo, and non-thermoneutral – Parys and Markiz, while the second row factor were two levels of thermal conditions applied in the period from sowing to seedling stage: optimal for vernalization (night: 2oC, day: 12oC) and higher which do not cause vernalization (night 14oC, day 24oC). After that period pots with plants were transferred to greenhouse where they stayed up to full maturity of lupine. The aim of undertaken studies was the evaluation of dynamics of growth, development and yielding of thermoneutral and non-thermoneutral varieties of yellow lupine in dependence on air temperature which occurs at beginning stage of their ontogenesis. Seedlings which were growing at chilling conditions were considerably lower and produced smaller mass of top but greater mass of roots. Lupine plants grown from seedlings which were kept at higher tempera-ture conditions were characterized with greater dynamics of aboveground mass increase after transloca-tion to greenhouse than plants grown from seedlings kept at low temperature conditions. Plants of ther-moneutral lupine varieties grown from seedlings which were kept at low temperature were characterized with less luxuriant growth and produced lower mass of vegetative but greater mass of generative organs than plants of non-thermoneutral varieties. Plants of all lupine varieties gave greater seed yield and produced greater yield of hulls if seedlings from which they grew stayed for some period in low temperature. The differences in generative organs yield of thermoneutral lupine varieties caused by lack of vernalization were decidedly lower than in the case of non-thermoneutral varieties. Yield decrease of lupine seeds in effect of lack of seedlings vernalization was caused by decrease of the number of pods per plant and number of seeds per pod as well as thousand seeds mass reduction.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ temperatury w początkowym okresie wzrostu na plonowanie termo- i nietermoneutralnych odmian łubinu żółtego
łubin żółty, jarowizacja siewek, odmiany termoneutralne, odmiany nietermoneutralne, rozwój roślin, plonowanie
Badania prowadzono w fitotronach oraz w hali wegetacyjnej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w wazonach Mitscherlicha zawierających mieszaninę 5 kg ziemi ogrodowej i 2 kg piasku. Czynnikiem I rzędu były zróżnicowane genotypy łubinu żółtego: termoneutralne – Legat i Polo oraz nietermoneutralne - Parys i Markiz, a czynnikiem II rzędu dwa poziomy warunków termicznych zastosowane w okresie od siewu do fazy siewki: optymalna dla jarowizacji (noc: 2oC, dzień: 12oC) oraz podwyższona nie powodująca jarowizacji (noc: 14oC, dzień: 24oC). Po tym okresie wazony z roślinami przeniesiono do hali wegetacyjnej, gdzie utrzymywano je do dojrzałości pełnej. Celem podjętych badań było określenie dynamiki wzrostu, rozwoju i plonowania termoneutralnych i nietermoneutralnych od-mian łubinu żółtego w zależności od temperatury powietrza występującej w początkowym etapie ich ontogenezy. Siewki rosnące w warunkach chłodu były znacznie niższe i wytworzyły mniejszą masę części nadziemnej i większą części korzeniowej niż siewki łubinu rosnące w wyższej tempera-turze. Rośliny łubinu wyrosłe z siewek utrzymywanych w warunkach wyższej temperatury po przeniesie-niu do hali wegetacyjnej charakteryzowała większa dynamika przyrostu masy części nadziemnej niż rośliny wyrosłe z siewek utrzymywanych w warunkach niskiej temperatury. Rośliny termoneutralnych odmian łubinu, wyrosłe z siewek utrzymywanych w niskiej temperaturze charakteryzował mniej bujny wzrost i wytwarzały mniejszą masę organów wegetatywnych i większą generatywnych niż rośliny od-mian nietermoneutralnych. Rośliny wszystkich odmian łubinu dostarczały większych plonów nasion i wytwarzały większy plon strączyn, gdy siewki z których wyrosły przeszły okres niskich temperatur. Różnice w plonie organów generatywnych termoneutralnych odmian łubinu spowodowane brakiem jarowizacji były zdecydowanie mniejsze niż odmian nietermoneutralnych. Zniżka plonu nasion łubinu na skutek braku jarowizacji siewek spowodowana była zmniejszeniem liczby strąków na roślinie i liczby nasion w strąku oraz redukcją masy 1000 nasion.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top