Influence of composting technology of tobacco industry solid wastes on selected physico-chemical and enzymatic parameters
 
More details
Hide details
1
Department of Fermentation and Biosynthesis, Institute of Food Technology of Plant Origin, University of Life Sciences in Poznań ul. Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań, Poland
 
2
Department of Biotechnology and Food Microbiology, University of Life Sciences in Poznań ul. Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań, Poland
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(2), 487-498
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was investigation of the influence of powdering of briquetted tobacco dust on efficiency of aerobic composting process. The research materials were briquette tobacco dust characterised by exceptional hardness and dryness. The composting process of tobacco waste was conducted in natural conditions and in the pile system. The piles consisted of: pile I: briquetted tobacco dust with mature compost (municipal sewage sludge + wheat straw) and fresh municipal aerobic sewage sludge, and variant II of pile consisted of powdered tobacco dust briquette and additions like in the first variant of pile. The performed analysis (CT, NT, temperature, pH, conductivity, organic matter) and enzymatic activities indicated that composting of tobacco waste (both briquetted and powdered) with mature compost and sewage sludge in estimated C:N ratio is advisable alternative of this waste management to methods used so far. The composting process of powdered tobacco waste was more efficient, but it is important to emphasize that briquetted tobacco dust is also possible to compost.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ sposobu kompostowania odpadów z przemysłu tytoniowego na wybrane parametry fizyko-chemiczne i enzymatyczne
kompostownie, brykiet tytoniowy, osad ściekowy, aktywności enzymatyczne
Celem pracy było określenie wpływu rozdrabniania brykietu tytoniowego na efektywność jego biodegradacji metodą kompostowania. Materiał badaczy stanowiły zbrykietowane odpady tytoniowe, które charakteryzowały się bardzo dużą twardością i suchością. Kompostowanie odpadu z przemysłu tytoniowego prowadzono w warunkach naturalnych, w systemie pryzmowym. Do utworzenia pryzmy użyte zostały następujące materiały: brykiet tytoniowy, przerobiony kompost (osad ze słomą), odwodniony osad czynny nadmierny. Przeprowadzone badania (Cog., Nog., temperatura, pH, przewodność właściwa, materia organiczna) i aktywności enzymatyczne wykaza-ły, iż kompostowanie odpadu tytoniowego (zarówno zbrykietowanego jak i rozdrobnionego) z dojrzałym kompostem i osadem ściekowym, w przyjętym stosunku C:N jest alternatywną metodą zagospodarowania odpadu tytoniowego do dotychczas stosowanych metod. Stwierdzono, że sku-teczniejszą metodą było kompostowanie brykietów rozdrobnionych, choć należy podkreślić, że możliwe jest również kompostowanie brykietów bez wcześniejszego rozdrobnienia.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top