Average air temperature changes in winter wheat interphase periods in Zamość Region
 
More details
Hide details
1
The Faculty of Agricultural Sciences in Zamość, University of Life Sciences in Lublin, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
 
Acta Agroph. 2008, 12(2), 509–515
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the 1976-1995 in Zamość Region, experiments aiming at defining changes of weather conditions were carried out in the period between start of spring vegetation and the dough stage of winter wheat. On the basis of daily measurements of air temperatures made at the meteorological stations in Tomaszów Lubelski, Werbkowice and Zamość, and phenological observations conducted in fields of winter wheat in districts: tomaszowski, hrubieszowski and zamojski – dates start of spring vegetation, shooting, earing and yellow ripeness were set and average values of air temperature in interphase periods were calculated. In the first period (start of spring vegetation – shooting), air temperature was changing from 5.1 to 11.0oC. Temperature between 7.1 and 8.0oC was recorded most frequently – 18 times. In the second period (shooting - earing), air temperature was changing between 11.1 and 20oC. Average air temperature was less varied in the period between earing and yellow ripeness – it was between 15.1 and 19oC. According to Bac (1982), minimal air temperature conducive to wheat vegetation should fluctuate between 3 and 4oC, optimum between 15 and 20oC, and maximum from 30 to 37oC. These findings indicated that values of air temperature in the vegetation period are propitious for cultivating many plants, especially winter wheat. The research showed that the most steady temperature period was between earing and yellow ripeness.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmienność średniej temperatury powietrza w okresach międzyfazowych pszenicy ozimej na Zamojszczyźnie
pszenica ozima, temperatura powietrza, okres międzyfazowy
W latach 1976-1995 na Zamojszczyźnie prowadzono doświadczenia mające na celu określenie zmienności warunków atmosferycznych w okresie od ruszenia wiosennej wegetacji do dojrzałości woskowej pszenicy ozimej. Na podstawie dobowych pomiarów temperatury powietrza wykonywanych w stacjach meteorologicznych w Tomaszowie Lubelskim, Werbkowicach i w Zamościu oraz obserwacji fenologicznych prowadzonych w łanach pszenicy ozimej na polach powiatów: tomaszowskiego, hrubieszowskiego i zamojskiego, wyznaczono daty ruszenia wiosennej wegetacji, strzelania w źdźbło, kłoszenia i dojrzałości woskowej oraz obliczono średnie wartości temperatury powietrza w okresach międzyfazowych, które sklasyfikowano w jednostopniowe prze-działy klasowe. W pierwszym z analizowanych okresów (ruszenie wiosennej wegetacji – strzelanie w źdźbło) temperatura powietrza zmieniała się w przedziale od 5,1 do 11,0oC, przy czym najczę-ściej – 18-krotnie była to wartość z przedziału 7,1-8,0oC. W drugim okresie (strzelanie w źdźbło- kłoszenie) temperatura powietrza wynosiła od 11,1oC do 20,0. Najczęściej 12-krotnie były to warto-ści temperatury w trzech przedziałach klasowych: 12,1-13,0; 13,1-14,0 i 14,1-15,0. Najmniejsze zróżnicowanie temperatury powietrza obserwowano w trzecim z analizowanych okresów od kłosze-nia do dojrzałości woskowej, wówczas średnia temperatura powietrza wynosiła od 15,1 do 19,0oC; najczęściej jej wartość zawierała się w przedziale temperatur 16,1-17,0oC – 18-krotnie i 17,1-18,0oC – 17-krotnie. Według Baca (1982) minimalna temperatura powietrza sprzyjająca wegetacji pszenicy powinna zawierać się w przedziale od 3 do 4oC, optymalna od 15 do 20oC, a maksymalna od 30 do 37oC. Prezentowane w pracy wyniki świadczą o tym, że na Zamojszczyźnie wartości temperatury powietrza w okresie wegetacji sprzyjają uprawie wielu roślin w tym również pszenicy ozimej. Spośród badanych okresów międzyfazowych najmniejszą zmiennością temperatury charakteryzowała się międzyfaza od kłoszenia do dojrzałości woskowej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125