Effect of storage on mass loss of potato tubers irradiated with microwaves
 
More details
Hide details
1
Institute of Machinery Exploitation, Ergonomics and Production Processes Agricultural University of Krakow ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2010, 15(2), 293-303
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this study was to determine the mass losses of potato tubers irradiated with microwaves in the successive stages of storage. The study was conducted in 2006-2008 with the use of three very early varieties of potatoes: Felka Bona, Rosara and Velox. The experiment was based on the use of a device with a power of 100 watts, generating microwave radiation frequency of 2.45 GHz. The obtained test results indicate that, at the exposure times (10, 20 and 60 s) adopted in the experiment, microwave radiation significantly modifies (reduces) the mass loss of stored potato tubers.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ przechowywania na ubytki masy bulw ziemniaka napromieniowanych mikrofalami
ziemniak, mikrofale, przechowywanie, ubytki
Celem pracy było określenie ubytków masy bulw ziemniaka napromieniowanych mikrofalami w kolejnych etapach ich przechowywania. Badania prowadzono w latach 2006-2008 z użyciem trzech bardzo wczesnych odmiany ziemniaka: Felka Bona, Rosara i Velox. W doświadczeniu wykorzystano urządzenie o mocy 100 W generujące promieniowanie mikrofalowe o częstotliwości 2,45 GHz. Uzyskane wyniki badań wskazują na to, że w przyjętych w doświadczeniu czasach ekspozycji (10, 20 i 60 s) promieniowanie mikrofalowe istotnie modyfikuje –zmniejsza – ubytek masy przechowywanych bulw ziemniaka.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top