Rheological properties of radish and small radish flesh
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural Engineering, Agricultural University, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2004, 4(3), 607-617
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents calculations of breaking stress smax and conventional elastic modulus EC evaluated on the basis of the σ-ε course for three speeds of measuring head in compressive strength and hysteresis tests. The experiment involved samples of radish and small radish flesh of different density and dry substance content. A considerable scatter of the mechanical properties studied was observed. On the basis on rheological tests it was found that cellular structure of radish had a greater potential of elastic energy accumulation and greater mechanical resistance than small radish tissue.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Właściwości reologiczne miąższu warzyw rzepowatych
warzywa rzepowate, wytrzymałość, sprężystość, lepkość
Przedstawiono wyniki obliczeń naprężenia doraźnego smax oraz umownego modułu sprężystości EC, wyznaczonych na podstawie przebiegu σ-ε podczas testu ściskania i histerezy, dla trzech prędkości przesuwu głowicy pomiarowej. Badano próbki miąższu rzodkwi i rzodkiewki o różnej gęstości i zawartości suchej substancji. Stwierdzono znaczny rozrzut wyznaczonych właściwości mechanicznych. Na podstawie testów reologicznych ustalono, że struktura szkieletowa tkanki rzodkwi charakteryzuje się większą zdolnością kumulacji energii sprężystej oraz większym oporem mechanicznym niż tkanka rzodkiewki.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top