Effect of pH and zinc on surface area of rye (Secale cereale L.) roots as determined from nitrogen adsorption-desorption data
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(3), 705-713
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Winter rye (Secale cereale L.) – varietiety Rostockie was studied. The plants were grown in nutrient solution at pH = 7 and after reaching shooting stage the pH of the solution was adjusted to pH = 4.5 and various zinc (ZnCl2) amounts (from 0 to 400 mg Zn kg-1) were added. Nitrogen adsorption-desorption isotherms were measured at 78K using Sorptomatic 1990 made by Fisons. At higher concentrations of Zn+2 (200 and 400 mg dm-3) the root surface area increased and average adsorption energy decreased, as compared with the roots grown without zinc addition 20 mg dm-3 Zn+2 did not induce significant changes in root surface properties.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ pH i jonów cynku na powierzchnię właściwą korzeni żyta (Secale cereale L.) wyznaczaną metodą adsorpcji-desorpcji azotu
cynk, energia adsorpcji azotu, korzenie żyta, pH, swobodna powierzchnia właściwa
Do badań wykorzystano korzenie żyta (Secale cereale L.), formy ozimej odmiany Rostockie. Doświadczenie założono metodą kultur wodnych. Początkowy wzrost roślin odbywał się na pożywce o tym samym składzie chemicznym i pH = 7. W fazie strzelania w źdźbło odczyn pożywki obniżono do pH = 4,5 oraz zmieniono skład pożywki dodając cynk (ZnCl2) w ilościach 20, 200, 400 mgdm-3. Czas inkubowania w warunkach stresu wynosił 14 dni. Izotermy adsorpcji-desorpcji azotu wyznaczano w temperaturze wrzenia ciekłego azotu przy wykorzystaniu firmowego aparatu Sorptomatic 1990 firmy CEFISONS i programu Milestone 2000. Odnotowano, że pod wpływem stężeń 200 i 400 mgdm-3 jonów Zn+2 w pożywce swobodna powierzchnia właściwa badanych korzeni wzrastała, a średnia energia adsorpcji azotu malała. Nie odnotowano istotnych zmian w stosunku do powierzchni i średniej energii adsorpcji korzeni badanego żyta, rosnących w warunkach kontrolnych przy pH = 7 i przy pH = 4,5 bez dodatkowej aplikacji jonów Zn+2 oraz przy pH + 4,5 + 20 mgdm-3 cynku w pożywce.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top