Reaction of atmospheric precipitation water over Olsztyn area
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Climatology, Warmia and Mazury University, pl Łódzki 1, 10-720 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2007, 10(3), 715-725
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study presents an analysis of the acidity of rainfalls as measured by the Hydro-Meteo Regional Station in Olsztyn in the period between 2002 and 2006. The variance of annual and monthly rainfall totals during this period ranged between 491.7 and 715.3 mm. The mean annual pH values of rainfalls over Olsztyn increased year to year from 4.47 in 2002 to 4.87 in 2006. The lowest pH was measured in February and especially in March, with the remainder of the year at a stable level from April to December. No clear difference was observed between the pH of rain- and snowfall, however, we found that the pH values were higher during warmer periods of the year. Olsztyn experienced base (pH 4.6-5.0) rainfall in 28.4% of cases as opposed to slightly-to-very acidic character in only 17.1% of the time. The longer the time window (up to 4 days) between successive rainfalls the lower was the pH, however once the window exceeded 4 days the pH values started to increase. The acidity of rainfall was also influenced by wind direction, with winds from south and southwest linked to higher acidity of rainfall. The regression analysis found significant relationship between the pH values of rainfall over Olsztyn and air temperature, daily rainfall total and wind velocity.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Odczyn opadów atmosferycznych w okolicach Olsztyna
opad atmosferyczny, odczyn, Olsztyn
W pracy dokonano analizy odczynu wody opadowej, zmierzonego w latach 2002-2006, w laboratorium Regionalnej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Olsztynie. Zmienność rocznych sum opadowych w Olsztynie, w analizowanym pięcioleciu, mieściła się w granicach od 491,7 do 715,3 mm. Średnie roczne pH opadów nad Olsztynem z roku na rok zwiększało się od 4,47 w 2002 roku do 4,87 w 2006. Najniższe wartości pH opadów notowano w lutym, a zawłaszcza w marcu – w dalszej części roku pH opadów pozostawało na niezmienionym poziomie od kwietnia do grudnia. Nie stwierdzono jednoznacznej różnicy pomiędzy pH opadów śniegu i deszczu, zaznaczyła się jednak tendencja utrzymywania się wyższych wartości pH w okresie ciepłym w porównaniu z chłodną częścią roku. Na obszarze Olsztyna przeważały opady o odczynie lekko obniżonym stanowiąc 28,4% wszystkich epizodów. Udział opadów kwaśnych i bardzo kwaśnych wyniósł tylko 17,1%. Im dłuższa była przerwa pomiędzy opadami (do 4 dni) tym pH opadu następnego było niższe, jednak przerwa 4 dni i więcej powodowała wzrost wartości pH. Stwierdzono wzrost zakwaszenia opadów przy kierunkach południowo-zachodnich i południowych wiatru. Analiza regresji wykazała istotną statystyczną zależność pomiędzy pH opadów nad Olsztynem a temperaturą powietrza, sumą opadów dobowych i prędkością wiatru.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top