Effect of pH, Cu 2+ and Zn2+ concentration of calcium in rye (Secale cereale L.)
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
2
Institute of Physical-Chemical and Biological Problems in Soil Science, RAS Pusthino, Moscow Region, Russia
 
 
Acta Agroph. 2010, 15(1), 177-185
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Winter rye (Secale cereale L) variety Rostockie was studied. Using AAS Perkin Elmer 3300 apparatus, the amounts of copper, zinc and calcium in the roots and upper parts of rye plants were investigated. The plants grew in a nutrient solution at pH 7, and after reaching the shooting stage the pH of the solution was adjusted to pH = 4.5 and various zinc (ZnCl2) amounts (Zn 20, 200, 400 mg dm-3) and copper (CuSO4•5H2O) amounts (Cu 20, 50, 100 mg dm-3) were added. The content of copper and zinc ions increased in rye roots and upper parts. At higher concentrations of copper and zinc, content of calcium ions in the roots decreased. On the other hand, calcium ions content decreased in the upper parts during the zinc stress. Influence of higher copper concentrations on calcium ions concentration in the upper parts was not significant. Zinc ions concentrations of in the roots and upper parts of rye under copper stress conditions decreased.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ pH oraz jonów Cu 2+ i Zn2+ na zawartość wapnia w życie (Secale cereale L.)
cynk, wapń, miedź, żyto
Oznaczano zawartości cynku, miedzi i wapnia w ekstraktach z korzeni i części nadziemnych żyta ozimego odmiany Rostockie. Pomiary prowadzono z wykorzystaniem absorpcyjnego atomowego spektrometru ASA Perkin-Elmer 3300. Badane rośliny pochodziły z uprawy hydroponicznej. W fazie rozwoju strzelanie w źdźbło, do pożywki dodatkowo dodano Cu 2+ w stężeniach 20, 50, 100 mg• dm-3 pożywki jako CuSO4•5H2O. Do drugiej części pożywki zaaplikowano dodatkowo jony Zn2+ w stężeniach 20, 200, 400 mg•dm-3 pożywki jako ZnCl2. Zaobserwowano istotny wzrost zawartości miedzi i cynku zarówno w korzeniach, jak i częściach nadziemnych badanego żyta. Jednocześnie fitotoksyczne stężenia obu metali ciężkich w pożywce wpłynęły istotnie na obniżenie zawartości jonów wapnia w badanych korzeniach. W częściach nadziemnych roślin stresowanych jonami cynku, zawartość wapnia również zmniejszyła się. Natomiast w częściach nadziemnych roślin stresowanych miedzią, zawartość wapnia nie zmieniła się istotnie. Wysokie stężenia jonów miedzi w pożywce wpłynęły na zmniejszenie się zawartości cynku w korzeniach i częściach nadziemnych żyta.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top