The influence of waste brown coals, waste activated sludges, and their mixtures on the content of cobalt, lithium and aluminium in soil and plant
 
More details
Hide details
1
Soil Science and Plant Nutrition, Academy of Podlasie ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Acta Agroph. 2010, 15(1), 167-175
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A pot experiment was carried out, over a period of three years, based on the completely randomised model with three replications. The aim of the investigation was estimation of changes in the content of cobalt, lithium and aluminium in organic materials, in soil and in the dry mass of Lolium multiflorum Lam. under the influence of brown coal, waste activated sludges, their mixtures and mineral fertiliza-tion. The total content of Co, Li and Al in organic materials, soil and in dry mass of grass after dry combustion of samples was determined by ICP-AES method on the spectrometer Optima 3200 RL manufactured by Perkins-Elmer. The mean content of cobalt in tested plants reached 1.39 mg kg-1 , lithium 53,97 mg. kg-1 and aluminium 402,6 mg kg-1. The highest content of cobalt in dry matter of the tested plant, Italian ryegrass, was reached on the control object, while the highest levels of lithium and aluminium were recorded in dry mass of grasses from the objects where mixtures of waste brown coal from Konin and waste activated sludge from Łuków were applied.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ odpadowych węgli brunatnych i osadów ściekowych oraz ich mieszanin na zawartość kobaltu, litu i glinu w glebie i roślinie
odpadowy węgiel brunatny, osad ściekowy, kobalt, lit, glin, życica wielokwiatowa
Doświadczenie wazonowe trzyletnie przeprowadzono metodą całkowicie losową. Celem niniejszych badań było prześledzenie zmian w zawartości kobaltu, litu i glinu w materiałach organicznych, w glebie i życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum Lam.) pod wpływem stosowania węgli brunatnych, osadów ściekowych oraz ich mieszanin. Całkowitą zawartość Co, Li i Al w materiałach organicznych, glebie i suchej masie trawy oznaczono metodą ICP-AES na spektrometrze emisyjnym z indukcyjnie wzbudzaną plazmą, po uprzedniej mineralizacji „na sucho”. Średnia zawartość kobaltu w suchej masie życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum Lam.) wynosiła 1,39 mg.kg-1s.m., litu 53,97 mg.kg-1 s.m. i glinu 402,6 mg.kg-1. Największą zawartość kobaltu oznaczono w suchej masie rośliny testowej zebranej z obiektu kontrolnego, natomiast litu i glinu z obiektów, na których stosowano odpadowy węgiel brunatny z Konina z osadem z Łukowa.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top