Effect of nitrogen fertilization and Starane 250 EC herbicide on dry matter yield and crude fibre content in meadow sward
 
More details
Hide details
1
Department of Meteorology and Land Reclamation, University of Natural Sciences and Humanities ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Acta Agroph. 2013, 20(3), 399-410
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the three-year experiment was to evaluate the impact of Starane 250 EC herbicide and different levels of nitrogen fertilization on the yield of dry matter and crude fibre content in meadow sward. The field experiment was established on a permanent meadow in April 2007, in Żelków, in the system of randomised blocks with three replications. In the experiment, two research factors were used. The first experimental factor was varied fertilization (34% ammonium nitrate) applied in amounts of A1 – 0 kg ha-1, A2 – 90 kg ha-1, A3 – 180 kg ha-1 and A4 – 270 kg ha-1. The second research factor was Starane 250 EC herbicide, applied at four concentrations (B1 – 0 dose, B2 – 0.5 dose, B3 –1 dose as a norm, B4 – 1.5 the dose of the norm). Detailed study included yield of plant dry matter and crude fibre content in the meadow sward. The results were evaluated statistically by using analysis of variance for two-factor experiments. Mean differences were verified by Tukey's test at significance level p ≤ 0.05. The highest yields were obtained on the objects where the highest dose of nitrogen fertilizer was applied without any concentration of the herbicide. The crude fibre content in the tested plant material ranged from 20.88% to 28.79%, indicating that the feed obtained from the experimental plants does not exceed the limit values necessary for the nutrition of ruminants.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawożenia azotowego i fluroksypyru (Starane 250 EC) na plon suchej masy i zawartość włókna surowego w runi łąkowej
ruń łąkowa, nawożenie azotowe, dawka herbicydu, plon suchej masy, włókno surowe
Celem przeprowadzonego trzyletniego eksperymentu była ocena działania herbicydu Starane 250 EC i zróżnicowanego poziomu nawożenia azotowego na plon suchej masy i zawartość włókna surowego w runi łąkowej. Doświadczenie założono na łące trwałej w kwietniu 2007 roku w  Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt (MCHiRZ) w Żelkowie w układzie losowanych bloków w trzech powtórzeniach. W badaniach zastosowano dwa czynniki. Pierwszym było zróżnicowane nawożenie azotowe (34% saletra amonowa) w ilości A1 – bez nawozu azotowego, A2 – 90 kg·ha-1, A3 – 180 kg·ha-1 i A4 – 270 kg·ha-1. Drugim był herbicyd Starane 250 EC zastosowany w trzech stężeniach (B1 – bez herbicydu, B2 –1/2 dawki, B3 –1 dawka, B4 – 3/2 dawki wg instrukcji). Uzyskane wyniki poddano ocenie statystycznej, wykonując analizę wariancji dla doświadczeń dwuczynnikowych. Zróżnicowanie średnich weryfikowano testem Tukey’a przy poziomie istotności p ≤ 0,05. Najwyższe plony uzyskano na obiektach, na których zastosowano największą dawkę nawożenia azotowego bez herbicydu. Zawartość włókna surowego w badanym materiale roślinnym wahała się w granicach od 20,88% do 28,79%, co wskazuje, że pasza uzyskana z obiektów doświadczalnych nie przekraczała dopuszczalnych norm żywieniowych określonych dla przeżuwaczy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top