Effect of mushroom substrate supplemented with minerals on yield of biomass and protein of orchard grass
 
More details
Hide details
1
Department of Grassland and Green Areas Creation, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Publication date: 2015-06-16
 
 
Acta Agroph. 2015, 22(3), 335-344
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this experiment was to determine the effect of spent mushroom substrate and mineral nitrogen and potassium fertilisation on the yield of dry matter and protein of orchard grass (Dactylis glomerata L.). The three-year field experiment in the completely randomised design was conducted on a soil with the particle size distribution of light loamy sand and with the use of organic materials which were cattle farmyard manure and substrate after the cultivation of mushrooms. The spent mushroom substrate used in the experiment was richer in dry matter and total nitrogen, and had lower content of organic carbon, total phosphorus and potassium in relation to farmyard manure. The greatest total yield of biomass and protein of orchard grass in each study year  was recorded in the treatments with mushroom substrate and a higher dose of mineral N and K.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ podłoża popieczarkowego uzupełnionego mineralnie na plon biomasy i białka kupkówki pospolitej
podłoże popieczarkowe, kupkówka pospolita, plon biomasy, białko
Doświadczenie miało na celu określenie wpływu podłoża popieczarkowego i mineralnego nawożenia azotem i potasem na plon suchej masy i białka kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata L.). Trzyletni eksperyment polowy, w układzie całkowicie losowym, przeprowadzono na glebie o składzie  granulometrycznym piasku gliniastego lekkiego. Badanymi materiałami organicznymi były przefermentowany obornik bydlęcy oraz podłoże po uprawie pieczarki. Zastosowane w doświadczeniu podłoże popieczarkowe było zasobniejsze w suchą masę i azot ogółem, mniej zasobne w węgiel organiczny, fosfor i potas ogółem w porównaniu do obornika bydlęcego. Największy sumaryczny plon biomasy i białka kupkówki pospolitej w każdym roku badań zanotowano na obiekcie z podłożem popieczarkowym i większą dawką mineralnego N i K.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top