Yield performance of cultivar mixtures of spring triticale
 
More details
Hide details
1
University of Life Sciences in Lublin Faculty of Herbology and Techniques of Plant Cultivation ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
 
2
State High School of Technology and Economics in Jarosław ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław
 
 
Publication date: 2015-06-16
 
 
Acta Agroph. 2015, 22(3), 323-333
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An experiment on a cereal mixture of two spring triticale cultivars, ‘Gabo’ ‘Wanad’, included two factors, notably: I. Sowing method of spring triticale cultivars – A. Sole cropping of cv. ‘Wanad’, B. Sole cropping of cv. ‘Gabo’, C–G. Mixed cropping of cvs. ‘Gabo’ and ‘Wanad’; II. Crop protection method in spring triticale stand: a) mechanical – harrowing after sowing as well as at the cracking stage and at the 4-5 leaves stage of spring triticale, b) mechanical and chemical – harrowing after sowing as well as at the cracking stage and at the 4-5 leaves stage of spring triticale, and also additionally herbicide, retardant and fungicide application, c) chemical – application of plant protection products. Mixed croppings of the spring triticale cultivars ‘Wanad’ and ‘Gabo’ produced significantly higher yields than in the case of sole cropping of these cultivars. Mixtures of these cultivars composed of at least 50% of cv. ‘Wanad’ produced the highest yield. Intercropping of the spring triticale cultivars had a beneficial effect on canopy and ear parameters of the crop plant in question, such as: grain weight per ear, number of ears per 1 m2, and plant lodging. Spring triticale grain yield was also significantly differentiated by crop protection method. The highest grain yield was obtained in the chemically treated plot (4.68 t ha-1), the treatment with chemical and mechanical crop protection produced a significantly lower yield (4.34 t ha-1), whereas grain yield was the lowest in the case of mechanical crop protection (4.11 t ha-1).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plonowanie mieszanek międzyodmianowych pszenżyta jarego
mieszanka zbożowa, sposób pielęgnowania, sposób siewu, Plon, elementy plonu
W doświadczeniu z mieszanką zbożową dwóch odmian pszenżyta jarego Gabo i Wanad uwzględniono dwa czynniki: I. Sposób siewu odmian pszenżyta jarego A. siew czysty odmiany Wanad, B. siew czysty odmiany Gabo, C–G. – siewy mieszane odmian Wanad i Gabo; II. Sposób pielęgnowania łanu pszenżyta jarego: a) mechaniczny – bronowanie posiewne oraz w fazie szpilkowania i w fazie 4-5 liści pszenżyta jarego, b) mechaniczno-chemiczny – bronowanie posiewne oraz w fazie szpilkowania i w fazie 4-5 liści pszenżyta jarego, a także dodatkowo stosowanie herbicydu, retardanta i fungicydu, c) chemiczny – aplikacja środków ochrony roślin. Siewy mieszane odmian pszenżyta jarego – Wanad i Gabo plonowały istotnie wyżej niż w uprawie jednoodmianowej Najkorzystniej plonowały mieszanki odmian złożone co najmniej w 50% z odmiany Wanad. Łączna uprawa odmian pszenżyta jarego korzystnie wpłynęła na kształtowanie się takich parametrów łanu i kłosa badanej rośliny uprawnej, jak: masa ziaren w kłosie, liczba kłosów na 1 m2 i wyleganie roślin. Plon ziarna pszenżyta jarego istotnie różnicowały również metody pielęgnowania zasiewów. Największy plon ziarna uzyskano na obiekcie pielęgnowanym metodą chemiczną (4,68 t·ha-1), istotnie mniejszy w warunkach pielęgnacji mechaniczno-chemicznej (4,34 t·ha-1), a najmniejszy w przypadku pielęgnacji mechanicznej (4,11 t·ha-1).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top