Effect of level of rainfalls and temperatures on accumulation of dry mass and uptake of mineral components by maize in initial period of growth in dependence on method of fertilisation
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Soil and Plant Cultivation, University of Agriculture, ul. Mazowiecka 45/46, 60-623 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(3), 753-766
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Field experiment was carried out over the years 2000-2003 at Agricultural Experimental station at Swadzim near Poznań. Two methods of fertilisation were applied: broadcasting and in rows, simultaneously with sowing of seeds. The effectiveness of fertilisation methods was estimated at increasing levels of fertilisation, from 17.4 kg P ha-1 to 56.7 kg P ha-1. The band fertilization enhanced the positive influence of temperature on the dry mass of aboveground parts of one plant, yield of dry mass of aboveground parts of plants, difference between dry mass of 1 plant and yield of dry mass of plants, and uptake of N, P and K in comparison to broadcast fertilization in time from sowing to the stage of 6-7 leaves.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ wielkości opadów i temperatury na gromadzenie suchej masy i pobieranie składników mineralnych przez kukurydzę w początkowym okresie rozwoju w zależności od sposobu nawożenia
kukurydza, sposoby nawożenia, temperatura, opady
Celem badań, przeprowadzonych w Swadzimiu, koło Poznania w latach 2000-2003, było określenie wpływu wielkości opadów atmosferycznych oraz temperatury na gromadzenie suchej masy i pobieranie składników mineralnych przez kukurydzę w początkowym okresie rozwoju w zależności od sposobu wysiewu nawozu. Kukurydza każdego roku prowadzenia badań uprawiana była po pszenicy ozimej. Stosowano dwa sposoby nawożenia: rzutowo na całą powierzchnię i rzędowo jednocześnie z siewem nasion. Skuteczność sposobów nawożenia oceniano przy wzrastającym sposobie nawożenia fosforem w zakresie 17,4 kg•ha-1 do 56,7 kg¬¬•ha-1 i stosowaniu superfosfatu i fosforanu amonu. Nawożenie rzędowe potęgowało korzystny wpływ wzrostu temperatury na suchą masę pojedynczej rośliny, plon suchej masy części nadziemnych roślin, różnicę pomiędzy suchą masą 1 rośliny i plonem suchej masy roślin, pobieranie N, P i K w porównaniu do nawożenia rzutowego w okresie od siewu do fazy 6-7 liści. W początkowym okresie rozwoju, opady w mniejszym stopniu aniżeli temperatura determinowały gromadzenie suchej masy i pobieranie pozostałych makroskładników.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top