Competition between spring wheat and spring barley under conditions of diversified fertilisation. Part I. Influence on selected morphological characteristics of plants
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Chair of Agricultural Systems, University of Warmia and Mazury, Pl. Łódzki, 310-718 Olsztyn
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(3), 767-780
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In a jar experiment, implemented according to the additive pattern on a medium soil with standard fertilization and NPK fertilization increased by 50%, the competitive influence occurring between spring wheat and spring barley was investigated. The influence was assessed on the basis of plant height, number of stems and leaves, length of heads, number of grains per head, and grain yield. The experiment was carried out in three cycles during the years 2003-2004, considering five periods determined by the development cycle of spring barley as pure crop, i.e. during the phases of seedling growth (according to Zadoks 10-13), tillering (25), stem elongation (37), inflorescence emergence (55) and ripening (87-91). It was shown that joint cultivation of both cereals had a negative influence on their morphological characteristics and grain yield. That situation was better visible in generative parts and less visible in vegetative ones. In the case of wheat, a larger reduction in the number of leaves and grains per head was recorded in the environment more abundant with NPK, while the head length in the less abundant one. In the case of the mix, the influence of soil abundance with NPK on the studied characteristics of barley was more ambivalent.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Konkurencja pomiędzy pszenicą jarą a jęczmieniem jarym w warunkach zróżnicowanego nawożenia. Cz. I. Wpływ na wybrane cechy morfologiczne roślin
konkurencja, pszenica, jęczmień, fenofazy, nawożenie, morfologia roślin
W doświadczeniu wazonowym, realizowanym wg schematu addytywnego na podłożu gleby średniej, nawożonej standardową i podwyższoną o 50% dawką NPK śledzono oddziaływania konkurencyjne zachodzące pomiędzy pszenicą jarą a jęczmieniem jarym. Wpływy te oceniano na podstawie wysokości roślin, liczebności źdźbeł i liści, długości kłosów, liczby ziaren w kłosach oraz plonu ziarna. Badania przeprowadzano w trzech cyklach w latach 2003-2004 z uwzględnieniem pięciu okresów wyznaczonych przez rytm rozwojowy jęczmienia jarego w siewie czystym, tj. w fazach: wschodów (wg Zadoksa 10-13), krzewienia (25), strzelania w źdźbło (37), kłoszenia (55) i dojrzewania (87-91). Wykazano, że wspólna uprawa obu zbóż wpływała ujemnie na ich cechy morfologiczne i plon ziarna. Bardziej uwidoczniło się to w częściach generatywnych, słabiej – wegetatywnych. U pszenicy większą redukcję liczby liści i ziaren w kłosach odnotowano w środowisku zasobniejszym w NPK, a długości kłosa w uboższym. W mieszance wpływ zasobności podłoża na badane cechy jęczmienia okazał się niejednoznaczny.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top