Effect of laser light stimulation of Scorzonera hispanica L. seeds on the content of photosynthetic pigments in leaves
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, University of Life Sciences, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
 
2
Department of Seed Science and Horticultural Nursery, University of Life Sciences in Lublin ul. Leszczyński 58, 20-068 Lublin
 
3
Chełkowski Institute of Physics, University of Silesia, Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice, Poland
 
 
Publication date: 2017-11-30
 
 
Acta Agroph. 2017, 24(3), 419-431
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The results of the research concerned the effect of seed stimulation with He-Ne laser light on the content of photosynthetic pigment in scorzonera leaves of the Maxima cultivar. It was also examined whether the exposure of the seeds could affect the lifetime of chlorophyll a fluorescence of scorzonera leaves extract and scorzonera leaves. The research material were leaves which came from plants grown from seeds harvested in 2009, 2010, 2011 and 2012. The germination capacity of the seeds was 50.8, 71.0, 93.0 and 79.3%. Prior to sowing, the seeds were subjected to electromagnetic stimulation with He-Ne laser light with a wavelength of 632.8 nm and a surface power density of 3 mW cm–2 for 1, 5, 10 and 30 minutes. Untreated seeds were the control. The content of chlorophyll a and b and carotenoids in leaves was higher in plants grown from younger seeds (harvested in 2011 and 2012) than from older seeds (harvested in 2009 and 2010). Stimulation of younger seeds with laser light caused a reduction of the content of these pigments. The lifetime of chlorophyll a fluorescence of the leaves extract was longer than that of the leaves. There was no significant effect of laser stimulation of seeds on chlorophyll a fluorescence lifetime in leaves extract of scorzonera. This parameter was higher in leaves extract of plants grown from younger seeds (harvested in 2011, 2012) than from older seeds (harvested in 2009, 2010).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ stymulacji nasion Scorzonera hispanica L. światłem lasera na zawartość barwników fotosyntetycznych w liściach
skorzonera, nasiona, barwniki fotosyntetyczne, fluorescencja chlorofilu, stymulacja elektromagnetyczna
Przedstawione wyniki badań dotyczyły efektów stymulacji nasion światłem lasera He-Ne na zawartość barwników fotosyntetycznych w liściach skorzonery odmiany ‘Maxima’. Sprawdzono również, czy naświetlanie nasion może wpływać na długość czasu życia fluorescencji chlorofilu a w liściach i w ekstrakcie z liści. Materiał badawczy stanowiły liście roślin wyrosłych z nasion zebranych w latach 2009, 2010, 2011, 2012. Zdolność kiełkowania tych nasion wynosiła odpowiednio 50,8; 71,0; 93,0; 79,3%. Przed siewem nasiona poddano stymulacji elektromagnetycznej światłem lasera He-Ne o długości fali 632,8 nm i powierzchniowej gęstości mocy 3 mw∙cm–2 – w czasie 1, 5, 10 i 30 minut. Nasiona niestymulowane traktowano jako kontrolę. Zawartość chlorofilu a i b oraz karotenoidów w liściach skorzonery była większa w roślinach wyrosłych z nasion młodszych (zebranych w latach 2011 i 2012) niż z nasion starszych (zebranych w latach 2009 i 2010). Stymulacja nasion młodszych światłem lasera wpłynęła na zmniejszenie zawartości tych barwników w liściach. Czas życia fluorescencji chlorofilu w ekstrakcie z liści był dłuższy niż w liściach. Nie stwierdzono istotnego wpływu stymulacji laserowej nasion na czas życia fluorescencji chlorofilu w ekstrakcie z liści skorzonery. Parametr ten był wyższy w ekstrakcie liści roślin wyrosłych z nasion młodszych (ze zbioru w latach 2011, 2012) niż starszych (ze zbioru w latach 2009, 2010).
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top