An attempt to separate viable white mustard (Sinapis alba L.) seeds from the discarded fraction after cleaning with a pneumatic separator
 
More details
Hide details
1
Department of Working Machines and Research Methodology University of Warmia and Mazury ul. M. Oczapowskiego 11, 10-736 Olsztyn
 
 
Publication date: 2017-11-30
 
 
Acta Agroph. 2017, 24(3), 433-441
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Unfavorable weather conditions during mustard flowering and silique ripening can contribute to the formation of seeds of poor quality and low market value. Therefore, the aim of this study was to develop an effective method for separating viable white mustard seeds from the discarded fraction during the cleaning process. The seeds were divided into fractions in a pneumatic separator with a vertical aspiration channel. The weight, length, width and thickness of each seed from a given fraction were determined. The germination index was calculated for each fraction. It was found that a vertical stream of air with the speed of 4.95 to 8.25 m s–1 allows the recovery of over 65% of the seed bulk discarded during the cleaning process. A correlation analysis revealed significant relationships between the analyzed seed parameters. The highest coefficients of correlation (above 0.75) were noted between air stream velocity vs. the width, thickness and weight of white mustard seeds.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Próba wydzielenia pełnowartościowych nasion gorczycy białej (Sinapis alba L.) z odpadu po ich czyszczeniu przy wykorzystaniu pneumatycznego separatora
nasiona gorczycy, materiał siewny, cechy rozdzielcze, separator pneumatyczny
Niesprzyjające warunki pogodowe w okresie kwitnienia i dojrzewania łuszczyn gorczycy mogą być przyczyną powstania materiału nasiennego o niewielkiej dorodności i niskiej wartości rynkowej. Dlatego też celem pracy było opracowanie skutecznej metody odzyskiwania pełnowartościowego materiału siewnego z mieszaniny uznanej za odpad procesu czyszczenia nasion gorczycy. Dokonano rozfrakcjonowania surowca w pneumatycznym separatorze z pionowym kanałem aspiracyjnym, a następnie u każdego nasiona z danej frakcji dokonano pomiarów jego masy, długości, szerokości i grubości. Ponadto dla każdej frakcji nasion określono wskaźnik ich kiełkowania. Ustalono, że w zakresie prędkości strumienia powietrza od 4,95 do 8,25 m·s–1 jest możliwe odzyskanie ponad 65% masy materiału kierowanego do odpadu w procesie ich czyszczenia. Na podstawie analizy korelacji stwierdzono, że dla wszystkich kombinacji rozpatrywanych cech występują istotne związki między nimi. Najwyższe wartości współczynnika korelacji (powyżej 0,75) odnotowano między prędkością strumienia powietrza a szerokością, grubością i masą nasion gorczycy białej. 
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top