Effect of hydrothermal conditions on spring wheat yield in central-eastern Poland (1975-2005)
 
More details
Hide details
1
Department of Agrometeorology and Agricultural Engineering, University of Natural Sciences and Humanities ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Publication date: 2015-06-16
 
 
Acta Agroph. 2015, 22(3), 269-277
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to evaluate the effect of hydrothermal treatment on the yield of spring wheat in the production conditions of central-eastern Poland. Hydrothermal conditions were determined by the Sielianinov hydrothermal coefficient. Meteorological data were provided by the Institute of Meteorology and Water Management in Warsaw. The second data group was spring wheat yields derived from studies published by the Central Statistical Office. The relationship between the yield of spring wheat and the hydrothermal conditions was constructed using multiple linear regression model with the application of the stepwise procedure of variables selection. More intensive drought in April favoured spring wheat yielding, while drought occurring in June resulted in a reduction in grain yield of the plant. The regression equations constructed allowed to explain the variability of spring wheat yield from 25 to 53%.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ warunków hydrotermicznych na plonowanie pszenicy jarej w środkowo-wschodniej Polsce (1975-2005)
współczynnik hydrotermiczny, okres wegetacyjny, pszenica jara, Plon, środkowo-wschodnia Polska
Celem pracy jest ocena wpływu warunków hydrotermicznych na plonowanie pszenicy jarej w warunkach produkcyjnych środkowo-wschodniej Polski. Dane meteorologiczne zostały udostępnione przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Drugą grupę danych stanowiły plony pszenicy jarej, pochodzące z opracowań publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Warunki hydrotermiczne określono na podstawie współczynnika Sielianinowa. Zależność między plonowaniem pszenicy jarej od wartości analizowanego współczynnika zbadano na podstawie modelu regresji wielokrotnej liniowej, z zastosowaniem procedury krokowej doboru zmiennych. Obniżające się wartości współczynnika Sielianinowa w kwietniu sprzyjały plonowaniu pszenicy jarej, a w czerwcu powodowały obniżenie plonu ziarna tej rośliny. Równania regresji pozwoliły wyjaśnić zmienność plonowania pszenicy jarej od 25 do 53%. 
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top