RESEARCH PAPER
Influence of the ripe stage of wheat grain and the harvest term on wet gluten properties
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-27
 
 
Acta Agroph. 2000, (37), 37-144
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Physical properties of wet gluten washed out from wheat grain may change in relation to its ripe stage and harvest date. The aim of present studies was to determine range of these changes. Grain sample of winter (cv. Roma) and spring (cv. Igna) wheat, representing different ripe stages and harvest dates, have been analysed in regard of quantity and quality of wet gluten by means of the Glutomatic 2200 set. During grain tilling, still before the milk ripe stage, an amount of gluten washed out was decreasing at simultaneously increasing gluten index. Then, in the course of grain ripening, the amount of wet gluten started gradually to increase and its quality to decrease. When wheat reached ripeness in fully, together with delay in doing harvest, there were being washed out less amounts of gluten and index values were increasing. The observed changes in gluten quantity and quality were strongly influenced by moisture content in wet gluten and its tendency to storing water in non-bound form.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ stadium dojrzałości ziarna pszenicy i terminu zbioru na właściwości glutenu mokrego
pszenica, fazy dojrzałości, terminy zbioru, gluten mokry, indeks glutenu
Właściwości fizyczne glutenu mokrego mogą się zmieniać w zależności od stadium dojrzałości ziarna pszenicy i terminu zbioru. Celem przeprowadzonych badań było poznanie zakresu tych zmian. Próbki ziarna pszenicy ozimej (Roma) i jarej (Igna), reprezentujące poszczególne stadia dojrzałości i terminy zbioru, przeanalizowano przy pomocy zestawu Glutomalic 2200 pod kątem ilości i jakości glutenu mokrego. W okresie przed dojrzałością mleczną, ilość glutenu mokrego, nic wirowanego, malała przy równoczesnym wzroście jego indeksu. Z kolei w okresie dojrzewania ziarna pszenicy, ilość wymywanego glutenu stopniowo zaczynała wzrastać, a jego jakość pogarszała się. Gdy ziarno pszenicy osiągnęło dojrzałość pełną, to w miarę opóźniania zbioru wymywano coraz mniej glutenu, a wartość jego indeksu wzrastała. Na obserwowane zmiany ilościowo-jakościowe decydujący wpływ miała wilgotność glutenu mokrego, a zwłaszcza skłonność do magazynowania wody nie związanej.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top