REVIEW PAPER
Influence of the drying temperature of wheat grain and its moisture on physical properties of wet gluten
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego, Polska Akademia Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin 27, Poland
 
 
Publication date: 2020-05-30
 
 
Acta Agroph. 2001, (46), 115-125
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The object of conducted studies was to determine effects of the drying temperature and moisture content of wheat grain on some physical properties of wet gluten. Grain samples at initial moisture of 11.5% were moistened to 24.1, 29.2, 33.6 and 37.5%. During the grain drying, there were used air temperatures from 26 to 90°C. On the basis of obtained results, there were determined so called the allowed temperatures, at which the grain drying did not cause significant changes in the quantity and index of gluten. Significant decreases in the quantity of washed out gluten, with no relation to moisture content in grain, were noted when drying temperature exceeded 70°C, for cultivar Igna, and 75°C, for cultivar Roma. In the case of the gluten index, the increase in grain moisture influenced the decrease in a value of the allowed temperature. For cultivar Roma, this temperature ranged from 55 to 70°C, inversely proportional to the grain moisture. For cultivar Igna, the allowed temperature at drying the grain of the highest moisture (37.5%) was lower and amounted to 45°C. The value of this temperature increased, likely as for cultivar Roma, to 70°C at grain moisture of 24.1%.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ tempera tury suszenia ziarna pszenicy i jego wilgotności na właściwości fizyczne glutenu mokrego
pszenica, suszenie ziarna, gluten mokry, właściwości fizyczne, indeks glutenu
Określono wpływ temperatury suszenia ziarna pszenicy o zróżnicowanej wilgotności na właściwości fizyczne glutenu mokrego. Próbki ziarna, o wilgotności początkowej 11,5%, nawilżano do wilgotności 24,1; 29,2; 33,6 i 37,5%, a następnie suszono w suszarce Brabendera w zakresie temperatury od 26 do 90°C. Na podstawie wyników badań wyznaczono tzw. dopuszczalne temperatury suszenia ziarna, przy których nie występowały istotne zmiany w ilości i indeksie glutenu. Wyraźne spadki ilości wymywanego glutenu odnotowano gdy temperatura suszenia przekroczyła 70°C, u odmiany Igna, i 75°C, u odmiany Roma, bez względu na wilgotność ziarna. W przypadku indeksu glutenu, wilgotność suszonego ziarna wpływała na obniżenie wartości temperatury dopuszczalnej. Dla odmiany Roma, temperatura dopuszczalna kształtowała się w przedziale od 55 do 70°C, i była odwrotnie proporcjonalnie do wilgotności ziarna. Dla odmiany Igna, temperatura dopuszczalna przy suszeniu ziarna o wilgotności 37,5% była o 10% niższa i wynosiła 45°C. Wartość tej temperatury wzrastała do 70°C, podobnie jak u odmiany Roma, przy wilgotności ziarna 24,1%.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top