Effect of fertilization with different forms of nitrogen and foliar nutrition on yield and nitrogen metabolism in carrot roots (Daucus carota L.)
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Cultivation and Fertilization of Horticulture Plants, Agricultural University, Al. 29 Listopada 54, 31-245 Kraków
 
2
Department of Plant Physiology, Faculty of Horticulture, Agricultural University, Al. 29 Listopada 54, 31-245 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(3), 721-732
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Carrot ‘Kazan F1’ was grown in 2004-2005 in containers 60×40×20 cm, placed in the open under a fabric shade. Medium silty clay loam (30% sand, 28% silt, 37% clay) was used as the substrate. The containers were filled with the clay soil containing on average 3.25 % of organic matter. Available mineral nutrients were supplemented to the following levels: 100 mg N, 80 mg P, 120 mg K, 80 mg Mg, 2000 mg Ca·dm-3 of soil. The research included treatments with and without foliar nutrition which was applied three times with alternate use of 2% urea, 1% Supervit R and 2% urea. Distinguished in the experiment were objects with different soil nitrogen fertilization: control (without nitrogen fertilization) and Ca(NO3)2, NH4NO3, (NH4)2SO4, CO(NH2)2. Nitrogen fertilization caused increase of single root weight, NO3- and total nitrogen content, as well as of the activity of NR and NiR in the carrot roots. Nitrogen fertilization did not significantly affect the content of dry matter in roots. Foliar nutrition caused decrease of single root weight. Plants treated by foliar nutrition had roots with higher total nitrogen content and higher NR activity. Foliar nutrition did not significantly affect the content of: dry matter, NO3-, NH4+, and activity of NiR in roots. Interaction of foliar nutrition and nitrogen fertilization significantly influenced single root weight, content of NO3- and activity of NiR while it did not affect the content of NH4+, total nitrogen, dry matter nor NR activity in carrot roots.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ formy azotu nawozowego i dokarmiania dolistnego na plon i gospodarkę azotową korzeni spichrzowych marchwi (Daucus Carota L.)
azot, dokarmianie dolistne, reduktaza azotanowa, reduktaza azotynowa, marchew
Marchew ‘Kazan F1’ uprawiano w latach 2004-2005 w pojemnikach ażurowych o wymiarach 60×40×20 cm, umieszczonych na terenie otwartym pod cieniówką, wypełnionych gliną średnią pylastą (30% piasku, 28% pyłu, 37% iłu) o średniej zawartości substancji organicznej 3,25%. Zawartość przyswajalnych form składników mineralnych uzupełniono do poziomu: 100 mg N, 80 mg P, 120 mg K, 80 mg Mg, 2000 mg Ca·dm-3 gleby. Badaniami objęto podbloki z roślinami niedokarmianymi i dokarmianymi dolistnie przy przemiennym zastosowaniu 2% mocznika, 1% Supervitu R, ponownie 2% mocznika. W ramach podbloków wyróżniono obiekty z doglebowym nawożeniem azotem: kontrola (nienawożona N), Ca(NO3)2, NH4NO3, (NH4)2SO4 i CO(NH2)2. Nawożenie azotem spowodowało podwyższenie masy pojedynczych korzeni oraz zawartości NO3- i N-ogółem oraz aktywności reduktazy azotanowej (NR) i reduktazy azotynowej (NiR) w korzeniach spichrzowych. Nie wpłynęło natomiast na zawartość suchej masy w korzeniach marchwi. Dokarmianie dolistne spowodowało obniżenie masy pojedynczych korzeni spichrzowych. Korzenie spichrzowe roślin dokarmianych dolistnie zawierały więcej N-ogółem oraz charakteryzowały się wyższą aktywnością NR w porównaniu z roślinami niedokarmianymi. Dokarmianie dolistnie nie wpłynęło na zawartość: suchej masy, NO3-, NH4+ jak również aktywność NiR w korzeniach spichrzowych. Współdziałanie dokarmiania dolistnego × nawożenie miało istotny wpływ na masę korzeni oraz zawartość NO3- jak i aktywność NiR; nie wpłynęło natomiast na zawartość NH4+, N-ogółem, suchej masy i aktywność NR w korzeniach spichrzowych marchwi.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top