Effect of different nitrogen doses in Chenopodium quinoa Willd. cultivation on selected chemical properties of soil
 
More details
Hide details
1
Department of Botany and Ecology, University of Technology and Life Science in Bydgoszcz, ul. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(2), 381-391
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research results presented concern the effect of varied nitrogen fertilization (60, 120, 180 kg ha-1 ) in the cultivation of Chenopodium quinoa on selected chemical properties of soil (organic carbon, total nitrogen, ammonium nitrogen, nitrate nitrogen, magnesium, phosphorus, potassium and pH). The research was carried out on Luvisol, on light silty loam, at the Experimental Station for Cultivar Testing at Chrząstowo in the Kujawy and Pomorze Province over the period of 1998-2001. The content of basic nutrients of was analysed soil prior to the cultivation and after harvest of Chenopodium quinoa grown for seed, where additionally manure was used, and when cultivated for green matter without manure. It was observed that after the cultivation of Chenopodium quinoa the values of most chemical components of soil were higher, which demonstrates positive trends of changes in the chemical properties of soil after the cultivation of Chenopodium quinoa. The use of nitrogen at doses of 60-180 kg ha-1 with manure in the cultivation of Chenopodium quinoa stimulated similar chemical properties of soil. Positive trends of changes were observed. The greatest similarity of chemical properties of soil in the cultivation without manure was found after the application of the doses of 60 and 120 kg ha-1 of nitrogen; they also stimulated positive trends of changes. The dose of 180 kg ha-1 of nitrogen without manure used in the cultivation of Chenopodium quinoa resulted in a decrease in the values of most chemical properties.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem w uprawie komosy ryżowej (Chenopodium quinoa Willd.) na wybrane właściwości chemiczne gleby
właściwości chemiczne gleby, nawożenie azotem, Chenopodium quinoa
Prezentowane wyniki badań dotyczą wpływu zróżnicowanego nawożenia azotem (60, 120, 180 kg×ha-1) w uprawie komosy ryżowej (Chenopodium quinoa Willd.) na wybrane właściwości chemiczne gleby (węgiel organiczny, azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, formy przyswajalne: magnezu, fosforu, potasu oraz pH). Badania przeprowadzono na glebie brunatnej właściwej o uziarnieniu piasku mocnego gliniastego w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie w województwie kujawsko-pomorskim w latach 1998-2001. Analizowano zawartość podstawowych składników gleby przed uprawą i po zbiorze komosy ryżowej w uprawie na nasiona, gdzie dodatkowo zastosowano obornik oraz w uprawie na zieloną masę bez obornika. Stwierdzono, że po uprawie komosy ryżowej wartości większości składników chemicznych gleby były wyższe. Wskazuje to na pozytywne tendencje zmian właściwości chemicznych gleby po uprawie komosy ryżowej. Stosowanie azotu w dawkach (60-180 kg×ha-1) z obornikiem w uprawie komosy ryżowej stymuluje podobne właściwości chemiczne gleby. Największy współczynnik podobieństwa właściwości chemicznych gleby w uprawie bez obornika stwierdzono po zastosowaniu dawki 60 i 120 kg×ha-1 azotu, stymulują one pozytywne tendencje zmian. Zastosowana dawka 180 kg×ha-1 azotu bez obornika w uprawie komosy ryżowej powoduje zmniejszenie wartości większości składników chemicznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top