Evaluation of possibility of application of measurements of physical features of winter wheat kernels for scab damage detection
 
More details
Hide details
1
Institute of Mathematics and Physics, University of Technology and Life Sciences, ul. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
 
2
Department of Phytopathology, University of Technology and Life Sciences, ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
 
3
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(2), 393-402
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The material under study was grain from two classes of five cultivars of winter wheat. Control grain came from plots where crops grew in natural conditions, while scab damaged grain came from plots where inoculation with conidia of Fuzarium culmorum. was applied during flowering. From lots of grain of each cultivar and class, random samples of several hundreds of kernels were taken and measurements of single kernel mass, diameter, moisture, hardness, volume and density were performed with SKCS4100 and “in-house”-made air pycnometers. Mean values and standard deviations obtained for particular features and samples were analysed by linear discriminate analysis (LDA), and some results were illustrated in terms of principal components. LDA results allowed us to calculate Fisher ratios, for all possible combinations of the measured features, in order to evaluate separation between scab damaged and control grain. Several sets of features were characterized with Fisher ratios that suggested a possibility for distinguishing between damaged and control grain.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena możliwości zastosowania pomiarów cech fizycznych ziarniaków pszenicy ozimej do wykrywania fuzariozy
fuzarioza, właściwości fizyczne ziarniaków, pszenica
Materiał badawczy stanowiły dwie kategorie ziarna pięciu odmian pszenicy ozimej. Ziarno kontrolne pochodziło z poletek, na których pszenica rosła w warunkach naturalnych, natomiast porażone pochodziło z poletek, na których w czasie kwitnienia dokonano innokulacji zarodnikami Fusarium culmorum. Dla zebranego materiału wykonano pomiary pięciu cech fizycznych pojedynczych ziarniaków (masy, średnicy zastępczej, wilgotności, twardości i objętości). Znajomość masy i objętości pozwoliła wyznaczyć gęstość pojedynczych ziarniaków. Pobrane losowo do pomiarów próbki liczyły po kilkaset ziarniaków. Wartości średnie wyników pomiarów oraz wartości średnich skalowanych (stosunki średnich do odchyleń standardowych) poddano liniowej analizie dyskryminacyjnej (LAD). Na podstawie wyników LAD wyznaczono współczynnik Fishera, który jest miarą rozróżnienia pomiędzy ziarnem kontrolnym i porażonym. Współczynnik ten wyliczano dla wszystkich możliwych kombinacji zestawów cech. Okazało się, że dla kilku zestawów cech można uzyskać zadowalające rozdzielenie między ziarnem kontrolnym a porażonym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top