Effect of calcium foliar nutrition on yield end chemical composition of sweet pepper
 
More details
Hide details
1
epartment of Soil Cultivation and Fertilization of Horticultural Plants, Agricultural University, ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(3), 671-679
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The research on pepper was conducted in a glasshouse in 2002/2003. It was aimed at analysing the influence of different calcium fertilizers, used in foliar fertilization, on yielding and chemical composition of pepper leaves as well as fruits. It was observed that calcium fertilization had no significant influence on yielding. However, it was confirmed that significantly fewer fruits were infected with blossom-end rot, compared to control plants. No influence was observed with respect to chemical composition of pepper leaves and fruits that were treated with the fertilizer.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ dokarmiania pozakorzeniowego wapniem na plonowanie i skład chemiczny papryki słodkiej
papryka, dokarmianie pozakorzeniowe, wapń, plonowanie, skład chemiczny
Badania z papryką przeprowadzono w szklarni w latach 2002-2003. Miały one na celu określenie wpływu zróżnicowanych preparatów wapniowych, które zastosowano pozakorzeniowo, na plonowanie i skład chemiczny liści oraz owoców papryki. Stwierdzono brak istotnego wpływu zastosowanego dokarmiania wapniem na wielkość plonu owoców papryki, natomiast wykazano istotnie mniej owoców porażonych suchą zgnilizną wierzchołkową u roślin dokarmianych Ca w porównaniu do kontroli. Zastosowane dokarmianie nie miało jednoznacznego wpływu na skład chemiczny owoców i liści papryki.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top