Trace elements (Zn, Ni) accumulation in winter wheat and spring barley biomass foliar fertilized with urea and micronutrients fertilizers
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural and Environmental Chemistry, Agricultural University ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2007, 9(3), 591-602
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Foliar fertilization with urea and nickel chelate Ni-EDTA and micronutrients fertilizers Plonvit Z and Plonvit R was applied in model pot experiment. The content of Zn and Ni in washed and unwashed plants of wheat and spring oilseed rape was determined with AAS method. Foliar fertilization with micronutrients increased the content of zinc and nickel in plants. In a weak period after foliar application the content of both nutrients in unwashed plants was higher than in washed ones. Zinc was easier displaced from vegetative mass into seeds than nickel.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
KUMULACJA PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH (Zn i Ni) W BIOMASIE PSZENICY JAREJ I RZEPAKU JAREGO DOKARMIANYCH DOLISTNIE MOCZNIKIEM I NAWOZAMI MIKROELEMENTOWYMI
cynk, nikiel, stosowanie dolistne, kumulacja w roślinie
W modelowym wazonowym doświadczeniu stosowano dokarmianie dolistne mocznikiem oraz chelatem niklu Ni-EDTA i nawozami mikroelementowymi Plonvit Z i Plonvit R. Zawartość Zn i Ni w roślinach pszenicy i rzepaku jarego - płukanych i nie płukanych oznaczono metodą ASA. Dolistne nawożenie mikroelementami zwiększało zawartość cynku i niklu w roślinach. W tydzień po zastosowaniu dolistnego dokarmiania zawartość obu pierwiastków była większa w roślinach nie płukanych niż płukanych wodą destylowaną. Cynk był łatwiej przemieszczany z masy asymilacyjnej do nasion niż nikiel.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top