Alpha-amylase activity in wheat and triticale grains after pre-sowing laser stimulation
 
 
More details
Hide details
1
Department of Genetic, Plant Breeding and Seed Production Wrocław University of Environmental and Life Sciences Plac Grunwaldzki 24 a, 50-363 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2009, 14(1), 195-201
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of investigation was to determine whether pre – sowing laser radiation changed alfa-amylase activity. Material to investigation consisted of three Triticale cultivars and two spring wheat cultivars. Spring Triticale form was Migo, winter forms were Presto and Tornado. Spring wheat cultivars were represented by Korynta and Olimpia. In the control and irradiated grains (used semi – conducted laser light) alfa-amylase activity was determined. Analyses were indicated after one, two and three days. Reaction of Triticale and wheat genotypes on laser light was differentiated in respect test enzyme.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Aktywność alfa-amylazy w ziarniakach pszenicy i pszenżyta po przedsiewnej stymulacji laserowej
alfa-amylaza, pszenica, pszenżyto, promieniowanie laserowe
Celem pracy było ustalenie, czy przedsiewne naświetlanie ziarniaków światłem lasera może wpływać na aktywność zawartej w nich alfa – amylazy. Materiał do badań stanowiły trzy odmiany pszenżyta oraz dwie odmiany pszenicy. Formą jarą pszenżyta była odmiana Migo, formami ozimymi – Presto i Tornado. Odmianami pszenicy jarej były Korynta i Olimpia. Aktywność alfa – amylazy w kiełkujących nasionach oceniano w ziarniakach kontrolnych i napromieniowanych światłem lasera półprzewodnikowego. Oznaczenia wykonywano po jednej, dwu i trzech dobach. Stwierdzono zróżnicowaną reakcję na zastosowane promieniowanie laserowe pod względem aktywności enzymu alfa-amylazy pszenicy i pszenżyta oraz między odmianami w obrębie badanych genotypów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top