Drying kinetics and antioxidant activity of oregano
 
More details
Hide details
1
Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław
 
2
Department of Fruits and Vegetables Technology, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, ul. Norwida 25, 53-375 Wrocław
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(1), 81-90
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Oregano was dehydrated by three methods: freeze drying, convective drying and vacuum-microwave drying (VM). Freeze drying was conducted at temperature of -60C and under pressure of 65 Pa. The temperature of heating plate was 30C. Convective drying was performed at three temperatures: 50, 60 and 70C. Hot air velocity was 1 m s-1. In VM dehydration the pressure in drying chamber was changing from 4 to 6 kPa and three microwave power levels were applied: 240, 360 and 480W. The decrease in moisture content of oregano dehydrated in convection was described by an exponential function, while in VM method by a linear function in the first drying period and by an exponential function in the second period. Moisture content at the critical point which divides drying curves into two periods was about 1.4 kg kg-1dm regardless of the drying temperature used. The study revealed that the increase in drying temperature (convective dehydration) and in microwave power (VM) resulted in decreasing of drying time. Freeze drying was the least destructive method of drying because of the antioxidant activity. The most harmful method was convective drying at temperatures of 60 and 70C. It was observed that higher phenolic content in dried oregano may be reached by reduction of temperature in convective method or by increasing the microwave power in V-M method.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kinetyka suszenia oraz właściwości przeciwutleniające oregano
oregano, kinetyka suszenia, aktywność przeciwutleniająca, polifenole
Oregano wysuszono przy użyciu trzech metod: sublimacyjnej, konwekcyjnej i mikrofalowo-próżniowej (VM). Suszenie sublimacyjne przebiegało w temperaturze –60C, przy ciśnieniu 65 Pa i temperaturze płyty grzejnej 30C. Suszenie konwekcyjne przeprowadzono w trzech tempe-raturach: 50, 60 i 70C. Prędkość powietrza suszącego wynosiła 1 m•s-1. W suszeniu metodą VM ciśnienie w komorze suszenia wahało się w przedziale od 4 to 6 kPa, a moc mikrofal wynosiła: 240, 360 i 480 W. Zmniejszenie zawartości wody w oregano suszonym metodą konwekcyjną opisano przy użyciu funkcji wykładniczej, natomiast w odwadnianym metodą VM przy użyciu funkcji liniowej w pierwszym okresie suszenia i funkcji wykładniczej w okresie drugim. Zawartość wody w punkcie krytycznym, który dzieli krzywe suszenia na dwa okresy wynosiła blisko 1,4 kg•kg-1 sm niezależnie od zastosowanej temperatury suszenia. Badania wykazały, że zwiększenie temperatury w suszeniu konwekcyjnym i mocy mikrofal w suszeniu VM powodowało skrócenie czasu suszenia. Najmniej destruktywną metodą suszenia oregano ze względu na właściwości przeciwutleniające okazała się liofilizacja a najbardziej szkodliwą była konwekcja w temperaturze 60 i 70oC. Stwierdzono, że większą zawartość polifenoli w wysuszonym oregano można osiągnąć redukując temperaturę suszenia w metodzie konwekcyjnej i zwiększając moc mikrofal w metodzie VM.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top