RESEARCH PAPER
Degradation of bioproducts in a cocurrent spray drying process
 
More details
Hide details
1
Faculty of Process and Environmental Engineering, Technical University of Łódź, ul. Wólczańska 213, 93-005 Łódź, Poland
 
 
Publication date: 2021-10-19
 
 
Acta Agroph. 2002, (77), 155-165
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A method for determination of drying and degradation kinetics of different products in a dis-perse system has been developed in the Faculty of Process and Environmental Engineering, Łódź Technical University. To determine drying and degradation kinetics a 9 m long spray drying tower designed to make in situ measurements of all spray drying process parameters was built. Application of PDA (Phase Doppler Anemometry) technique allowed us to find a relation between time and length scale in the tunnel and, as a consequence, to present exam-ples of spray drying and degradation kinetics versus time. Temperature measurements showed strong temperature gradient in disperse and continuous phases in the vicinity of the atomizer. Slow flattening of the temperature profiles observed along the dryer length results from evaporation and heat losses to the environment. Experiments show also a rapid decrease of baker's yeast activity in the vicinity of the atomizer. For fine atomization ratio (air/feed 39/5) the degradation of baker's yeast reached 95% after 0.5 sec, while the total residence time was 10 seconds. Analysis of the results proved that temperatures of the drying agent and atomiza-tion ratio are the most decisive factors controlling the drying and degradation kinetics rate.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Degradacja bioproduktów podczas suszenia rozpryskowego w układzie współprądowym
laserowa analiza struktury strugi, pomiary in situ, kinetyka suszenia
W pracy opisano metodę określania kinetyki suszenia i degradacji [II] w układzie dyspersyjnym opracowaną na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Zbudowano suszarkę rozpryskową o długości 9 m umożliwiającą pomiary in situ podstawowych parametrów procesu suszenia. Zastosowanie laserowych technik analizy zachowania się rozpylonej strugi materiału umożliwiło przedstawienie kinetyki suszenia i degradacji produktów w funkcji czasu trwania procesu. Pomiary temperatury gazu i strugi rozpylonego materiału wykazały występowanie silnego gradientu temperatury w obydwu fazach w bezpośredniej bliskości atomizera. W miarę oddalania się od atomizera zaobserwowano stopniowe spłaszczenie profili temperatur spowodowane odparowaniem i stratami ciepła do otoczenia. W trakcie eksperymentów stwierdzono gwałtowny spadek aktywności drożdży piekarskich już w niewielkiej odległości od atomizera. Dla strugi składającej się z drobnych cząstek (stosunek atomizacji (39/5)) produkt ulegał całkowitej degradacji po czasie 0,5 s, podczas gdy czas przebywania w układzie wynosił 10 sekund. Analiza uzyskanych wyników wykazała, że temperatura czynnika suszącego oraz stosunek atomizacji są kluczowymi czynnikami kontrolującymi kinetykę suszenia i degradacji w układzie dyspersyjnym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top