RESEARCH PAPER
Many years changes of summer phytoplankton as trophy indicator in particular lakes
 
More details
Hide details
1
Department of Botany and Hydrobiology, Catholic University of Lublin, ul. Norwida 4, 20-061 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-02-24
 
 
Acta Agroph. 2002, (68), 255-265
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Many years studies of summer phytoplankton structure were carried out in deep lakes Czarne near Sosnowica, Piaseczno and in shallow Sumin, Koseniec, located within Łęczna-Włodawa Lakeland. Studies involved number of species, dominant species. percentage share of systematic groups (classes and divisions), phytoplankton abundance and concentrations of chlorophyll-a in water column. Lake Czarne showed considerable modification of phytoplankton assemblage during last 40 years. In sixtieths 136 species were noted in phytoplankton and in 2000/01 years the strong dominant species were filamentous cyanobacteria (Limnothtrix redekei and Limnothrix planctonica). Changes in the ecological structure of this lake were confirmed by Carlson's indices based on SD, TP and the concentrations of chlorophyll. In the period of 30 years the share of cyanobacteria increased in phytoplankton number of Lake Piaseczno, which in 1989 indicate to algal bloom. The well-marked domination of two cyanobacterial species Planktothrix rubescens and Anabaena circinalis appeared in last ten years. The fluctuations in the composition of species are not permanent but indicate to non-stable trophic state of this lake. In shallow, eutrophic lakes (Sumin, Koseniec) as well quality of summer phytoplankton were little changeable during last ten years. These features of phytoplankton confirmed the trophic status and stability of this two ecosystems.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wieloletnie zmiany fitoplanktonu letniego jako wskaźnik trofii wybranych jezior
jeziora, fitoplankton, gatunki dominujące, wskaźniki bioróżnorodności
Na terenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego prowadzono wieloletnie badania zbiorowiska fitoplanktonu letniego w jeziorach głębokich - Czarne k/Sosnowicy i Piaseczno oraz płytkich Sumin i Koseniec. W charakterystyce fitoplanktonu uwzględniono jego strukturę jakościową i ilościową. w tym ilość gatunków, gatunki dominujące. udział procentowy grup taksonomicznych (klasy i gromady) oraz liczebność fitoplanktonu i koncentrację chlorofilu-a. W jeziorze Czarnym w okresie 40 lat wykazano całkowitą przebudowę struktury fitoplanktonu. W latach sześćdziesiątych w fitoplanktonie występowało 136 gatunków a w latach 2000/01 tylko 6, wśród których zdecydowanymi gatunkami dominującymi były nitkowate cyjanobakterie (Limnothrix redekei i Limnothrix planctonica). Zmiany w strukturze ekologicznej tego jeziora potwierdziły również wartości wskaźników Carlsona obliczone na podstawie SD, TP i koncentracji chlorofilu. W jeziorze Piaseczno w okresie 30 lat wzrósł w fitoplanktonie udział nitkowatych cyjanobakterii, których ilość w 1989 roku wskazywała na zakwit. W ostatnim dziesięcioleciu zaznaczyła się też wyraźna dominacja w fitoplanktonie dwóch gatunków cyanobakterii Planktothris rubescens i Anabaena circinalis. Zmiany w składzie gatunkowym fitoplanktonu w tym jeziorze nie są jednak trwale, ale wskazują na niestabilność troficzną tego zbiornika. W jeziorach płytkich, eutroficznych (Sumin. Koseniec) zarówno skład jakościowy letniego fitoplanktonu jak i jego ilość w okresie 10 lat były mało zmienne. Cechy fitoplanktonu (jakość i ilość) potwierdziły stan troficzny i stabilność tych dwóch ekosystemów.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top