Determination of the minimum cells number required for the analysis of tissue geometrical parameters of potato tubers
 
More details
Hide details
1
Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2003, 2(97 - 3), 579-587
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Results of determination of the minimum number of cells necessary for the quantitative determination of geometrical parameters of the potato tuber parenchyma structure have been presente. The study material consisted of 4 potato varieties over a three-year crop cycle. Microscopic images of tissue in its natural state were obtained by means of an optical confocal microscope. Several thousand cells were used for the analysis of the structure parameters. The surface distribution of flat cell cross-sections was obtained by means of specialist 'APHELION' software. A minimum number of cells determined by comparison carried out between empirical surface areas of flat cell cross-sections for a big database ensuring the randomness of the samples provided according to the following scheme: 200 (2´100), 400 (2´200), 600 (2´300), 800 (2´400) of cells by means of the 'Kolmogorov-Smirnov l Compatibility Test'.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wyznaczanie minimalnej liczby komórek do analizy geometrycznych parametrów struktury tkanki bulwy ziemniaka
tkanka miękiszowa bulwy ziemniaka, geometryczne parametry struktury komórkowej, optyczny mikroskop konfokalny, analiza obrazu
W pracy przedstawiono wyniki określenia minimalnej liczby komórek niezbędnej do ilościowego wyznaczenia geometrycznych parametrów struktury tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka. Materiał badawczy stanowiły 4 odmiany ziemniaka w trzyletnim cyklu uprawowym. Mikroskopowe obrazy tkanki w stanie naturalnym uzyskano przy użyciu optycznego mikroskopu konfokalnego. Do analizy parametrów struktury wykorzystano kilkadziesiąt tysięcy komórek. Rozkłady powierzchni płaskiego przekroju komórek uzyskano przy pomocy specjalistycznego program Aphelion. Minimalną liczbę komórek wyznaczono poprzez porównanie rozkładów empirycznych powierzchni płaskiego przekroju komórek, dla dużej bazy danych zapewniającej statystyczną przypadkowość wybranych prób, wg następującego schematu: 200 (2´100), 400 (2´200), 600 (2´300), 800 (2´400) komórek, przy użyciu testu zgodności l Kołmogorowa-Smirnowa.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top