Determination of the influence of monochromatic light stimulation on germination process of triticale seeds using IR and VIS spectroscopy
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Physics, University of Agriculture in Krakow, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2008, 12(2), 427-436
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The use of pre-sowing light stimulation of seeds to increase growth and improve the quality of cultivated plants has become popular in Poland. Unfortunately, most of the research describing stimulation effect of light is aimed at showing the final effect of biostimulation, without describing the inner biochemical processes in illuminated seed. Presented methods of research will show these processes as defined in a quantitative manner. The method of measurements of infrared transition spectrum through the samples of triticale seeds (Matejko 2005) is shown. The amount of alpha-amylase enzyme and the amount of starch in illuminated seeds is analysed compared to not illuminated ones.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Określenie wpływu stymulacji światłem monochromatycznym nasion na proces kiełkowania pszenżyta metodą spektroskopową
alfa-amylaza, stymulacja laserowa, pszenżyto, spektroskopia IR
Stosowanie światła do stymulacji nasion w celu poprawy ilości i jakości plonów jest coraz częściej stosowane w polskim rolnictwie. Niestety większość przeprowadzonych badań ograniczało się do pomiarów efektów naświetlania, a nie zajmowało się określeniem procesów wywołanych biostymulacją zachodzących w samych nasionach. Celem pracy było pokazanie metody badań określających w ilościowy sposób te procesy. Przedstawiono metodę pomiaru widm transmisji światła podczerwonego przez preparaty przygotowane z mąki uzyskanej z nasion pszenżyta odmiany Matejko z 2005 r. Na podstawie analizy tych widm określono zmiany ilości enzymów w nasionach. Opisano metodę analizy porównawczej ilości skrobi w nasionach naświetlanych i nienaświetlanych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top