Description of the mechanism of the formation of localised strain inside a bulk solid during silo emptying on the basis of PIV measurement technique (Particle Image Ve-locimetry)
 
More details
Hide details
1
Department of Fundamentals of Building and Material Engineering, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Gdańsk University of Technology ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
 
 
Acta Agroph. 2010, 16(2), 377–390
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of experimental works aimed at providing an explanation of the mechanism of the formation of localised strain inside a bulk solid during silo emptying. The Particle Image Velocimetry (PIV) technique was used to explain the mechanism of the formation of localised strain in flowing sand during silo emptying, both along the silo walls and at the silo width. Experiments were performed for mass and funnel flow silos, for different initial densities and wall roughness. The influence of silo emptying velocity (gravitational and controlled flow) was taken into account. The results obtained indicated that the width of localised strain changes during silo emptying and that the mechanism of its formation is similar irrespective of the initial conditions and the shape of the silo.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Opis mechanizmu powstawania lokalizacji odkształceń wewnątrz materiału sypkiego podczas opróżniania silosu na podstawie pomiarów metodą PIV (Particle Image Velocimetry)
silos, lokalizacje, PIV, zagęszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych nad mechanizmem powstawania lokalizacji odkształceń wewnątrz wypływającego z silosu materiału sypkiego. Pomia-rów dokonano dla przyściennej warstwy piasku przemieszczającej się w silosie z przepływem maso-wym oraz kominowym. Doświadczenia przeprowadzono dla zróżnicowanego zagęszczenia począt-kowego materiału sypkiego oraz zmiennej szorstkości ścian. Przeanalizowano różne przypadki prędkości opróżniania silosu (wypływy grawitacyjny oraz kontrolowany). Poddano analizie wpływ parametrów zmiennych na kolejność, kształt oraz szerokość lokalizacji powstających zarówno w strefie przyściennej, jak również wewnątrz wypływającego materiału sypkiego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125