Influence of storage conditions on qualitative changes of hop cultivars Marynka and Lubelski
 
 
More details
Hide details
1
Department of Analysis and Evaluation of Food Quality, University of Life Sciences in Lublin ul. Skromna 8, 20-950 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2010, 16(2), 369-375
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The influence of storage conditions on processes during forcing the granulates and cones of Marynka and Lubelski hop cultivars was determined. Contents of phenolic compounds, anti-oxidation capacity by means of FRAP (ferric ion reducing antioxidant parametr) technique, and the level of hop forms ripening with the help of HIS (hop storage index) method were determined. Granulates stored under vacuum are characterized by the strongest stability within the range of remaining polyphenols content, as well as anti-oxidation capacity, as compared to granulate stored under carbon dioxide atmosphere or in the air. Decreasing the storage temperature has the strongest impact on delay of changes occurring in stored hop products.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ warunków przechowywania na zmiany jakościowe chmielu Marynka i Lubelski
jakość chmielu, warunki przechowywania
Określono wpływ warunków przechowywania na przemiany zachodzące w czasie forsowania granulatów i szyszek chmielu odmiany Marynka i Lubelski. Przeanalizowano zawartość związków fenolowych oraz określono aktywność przeciwutleniającą metodą FRAP (ferric ion reducing antioxidant parametr) i stopień zestarzenia form chmielu przy pomocy analizy HSI (hop storage index). Granulaty przechowywane w warunkach próżniowych, charakteryzują się największą stabilnością w zakresie zachowania zawartości polifenoli jak i aktywności przeciwutleniającej w porównaniu z granulatem przechowywanym w atmosferze ditlenku węgla lub przy dostępie powietrza. Obniżenie temperatury przechowywania w największym stopniu wpływa na spowolnienie zmian zachodzących w przechowywanych produktach chmielowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top