Cultivation of field tomato in the Sandomierz region as conditioned by climate
 
 
More details
Hide details
1
University College of Arts and Natural Science in Sandomierz, ul. Krakowska 26, 27-600 Sandomierz
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(1), 237-249
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Both climate and field conditions in Sandomierz surroundings allow to cultivate a lot of stenothermal plants. The cultivation of tomato growing high on pales is successful here and the area of cultivation makes up about 1000 ha. In connection with the significant diversity of crop yields in several years of cultivation there has been made an effort to estimate climate conditions of this microclimate and their influence on the variability of tomato yielding. There have been analysed some factors such as temperature, rainfall, sunlight, the date of the occurrence of the last ground frost in spring and the first in autumn, in the years 1985-2003 in the vegetative period from April to September. The conditions observed in Sandomierz region have been compared to important regions of vegetable production near Lublin, Kraków and Łódź. The relatively high temperatures, balanced course of particular climate factors during the vegetative period, early disappearing ground frost and long period without ground frost permit the conclusion that that among the analysed regions successful and reliable cultivation of tomato is the most probable in the Sandomierz region.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Uwarunkowania klimatyczne uprawy pomidora polowego w rejonie Sandomierza
klimat, pomidor, okres bezprzymrozkowy
Warunki klimatyczno-glebowe w okolicy Sandomierza pozwalają na uprawę wielu ciepłolubnych roślin. Z dużym powodzeniem uprawia się tu pomidora wysokorosnącego. W związku z istotnym zróżnicowaniem plonów w poszczególnych latach uprawy podjęto próbę określenia warunków klimatycznych tego specyficznego obszaru i ich wpływu na zmienność plonowania pomidora. Przeanalizowano takie czynniki jak temperatura, opady, usłonecznienie, termin występowania ostatniego wiosennego przymrozku i pierwszego jesiennego w latach 1985-2003, w okresie od kwietnia do września. Warunki obserwowane w rejonie Sandomierza porównano z liczącymi się pobliskimi bazami produkcji warzyw w rejonie Lublina, Krakowa i Łodzi. Stosunkowo wysokie temperatury, równomierny przebieg poszczególnych czynników klimatycznych w okresie wegetacji, wcześnie ustępujące przymrozki i długi okres bezprzymrozkowy, pozwalają wnioskować, że wśród analizowanych rejonów prawdopodobieństwo niezawodnej uprawy pomidora polowego w rejonie Sandomierza jest największe.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top