Intensity of ammonification and nitrification processes in the soil in pig farms
 
More details
Hide details
1
Agricultural Institute, Szczebrzeska 102, 22-400 Zamość
 
2
Department of Agricultural Microbilogy, Agricultural University, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(1), 251-260
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper analyses the content of ammonificators and nitrificators, intensity of processes caused by them in soil, and also the content of ammonium nitrogen, nitrate nitrogen and organic matter around different farm objects. Samples were taken from two layers 0-20 cm and 20-40 cm around the following objects: pen, dunghill, fattening house and organic manure site. Slurry effluents were also investigated, in which the count of bacteria and actinomycetales, fungi, ammonificators and nitrificators were detected. The highest ammonificator count was determined in the top layer of soil 7 m from the organic manure site in farm U (1.6×109). The highest intensity of ammonification took place in both soil layers, at a location 10 m from the dunghill in farm P (I – 13.59 g N-NH4 g-1 and II – 27.63 g N-NH4 g-1). In both analysed farms a dependence between the ammonificator count and ammonification intensification and the content of ammonium nitrogen in soil was observed. The highest nitrification count was determined in both soil layers, 10 m from the dunghill in farm U (1,2×106). Nitrification tempo was the highest in soil collected 5 m from the fattening house in farm U (I-35,95 g N-NO3- g-1 and II-36,54 g N-NO3- g-1). The nitrificator count fluctuated on nitrate nitrogen. No dependence between nitrification count and nitrification intensification was observed. In the studied slurry samples, bacteria and actinomycetales and ammonificators were dominant in comparison to fungi and nitrifying bacteria. Overall, the intensification of both processes depended on the collection place of soil samples. In both farms there were favourable soil conditions, but the presence of fresh organic matter probably had a negative influence on the nitrification process.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Intensywność procesu amonifikacji i nitryfikacji w glebie na terenie ferm świń
gleba, ferma świń, obiekty, amonifikacja, nitryfikacja
W pracy przedstawiono liczebność bakterii amonifikacyjnych i nitryfikatorów, intensywność wywoływanych przez nie procesów w glebie, a także zawartość azotu amonowego i azotanowego oraz substancji organicznej w glebie przy różnych obiektach fermowych. Próbki gleby do badań pobrano z dwóch warstw: 0-20 cm (I) i 20-40 cm (II), wokół następujących obiektów: okólnik, płyta gnojowa, tuczarnia i składowisko obornika. Badaniami objęto także wycieki gnojówki, w których oznaczono liczebność bakterii i promieniowców, grzybów oraz amonifikatorów i nitryfikatorów. Najwyższą liczebność amonifikatorów stwierdzono w powierzchniowej warstwie gleby w odległości 7 m od składowiska obornika na fermie U (1,6×109). Proces amonifikacji zachodził najintensywniej w obu warstwach gleby położonej 10 m od płyty gnojowej na fermie P (I – 13,59 g N-NH4×g-1 i II – 27,63 g N-NH4×g-1). W obu analizowanych fermach zaobserwowano zależność pomiędzy liczebnością amonifikatorów oraz nasileniem amonifikacji i zawartością azotu amonowego w glebie. Najwyższą liczebność bakterii nitryfikacyjnych stwierdzono w obu warstwach gleby 10 m od płyty gnojowej na terenie fermy U (1,2106). Tempo nitryfikacji było najwyższe w glebie pobranej 5 m od budynku tuczarni na fermie U (I – 35,95 g N-NO3-×g-1 i II –36,54 g N-NO3-×g-1). Liczebność bakterii nitryfikacyjnych wpływała dodatnio na zawartość azotu azotanowego. Natomiast nie zaobserwowano zależności pomiędzy liczebnością nitryfikatorów a nasileniem procesu nitryfikacji. W analizowanych próbkach gnojówki dominowały bakterie i promieniowce oraz amonifikatory w stosunku do grzybów i bakterii nitryfikacyjnych. Reasumując można stwierdzić, że intensywność obu procesów zależała od miejsca pobrania prób. Na obu fermach panowały korzystne warunki glebowe, jednak obecność świeżej substancji organicznej prawdopodobnie wpływała niekorzystnie na proces nitryfikacji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top