Influence of agrometeorological factors on length of developmental phases of very early and early potato cultivars
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Cultivation, University of Agriculture, Akademicka 15, 20-950 Lublin
 
2
Faculty of Regional and Tourism, Higher Vocational State School, ul. Kazimierza Wielkiego 6, 38-400 Krosno
 
 
Acta Agroph. 2005, 6(1), 225-236
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Results of laboratory studies based on a field experiment conducted in 1993-1995 on soil developed from light loamy sands were analyzed. The experiment was set up according to the randomized subblocks method, in 3 replications. The following three factors were examined: two culti-vation technologies (with PE-foil and traditional one); four potato cultivars (Aster, Irys, Lotos, Malwa); five nitrogen fertilization levels (0, 50, 100, 150, 200 kg ha-1) on the background of constant phosphorus-potassium fertilization (120 kg P2O5 and 180 kg K2O ha-1) 25 t ha-1 of manure. Potato plants were crossing over the full vegetation cycle in the above-mentioned years. Phenophases were succeeding in particular sequences specific for potato and cultivar. Differences in seasonal rhythms at various objects were observed. Weather conditions influenced acceleration or delay of some phenological occurrences. Essential dependence appeared with cultivation technologies and genetically properties of cultivars, at all development stages. The time of flowering of potato plants turned out to be dependent also on wind speed during the period of May-August, and the time from emergence to the beginning of leaf wilting – on rainfalls during the same period. The sum of May-August rainfalls and mean air temperature also determined the length of vegetation period.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ czynników agrometeorologicznych na długość faz rozwojowych bardzo wczesnych i wczesnych odmian ziemniaka
ziemniak, technologie uprawy, odmiany, nawożenie, długość faz rozwojowych
Badania faz rozwojowych ziemniaka prowadzono w latach 1993-1995, w Parczewie na piasku gliniastym lekkim. Eksperyment przeprowadzono metodą bloków losowanych, w 3 powtórzeniach. Czynnikami były: dwie technologie uprawy (tradycyjna i z folią polietylenową), odmiany: Aster, Irys, Lotos, Malwa, 5 poziomów nawożenia azotem (0, 50, 100, 150 i 200 kg N×ha-1), na tle stałego nawożenia fosforowo-potasowego (120 kg P2O5 i 180 kg K2O×ha-1) i 25 t×ha-1 obornika. W wymienionych latach rośliny ziemniaka przechodziły pełny cykl rozwoju wegetatywnego. Fenofazy następowały w określonej kolejności, charakterystycznej dla ziemniaka i odmiany. Obserwowano różnice w rytmice sezonowej roślin rosnących w różnych obiektach. Warunki pogodowe miały wpływ na przyspieszenie lub opóźnienie niektórych pojawów fenologicznych. Wystąpiła istotna zależność, w przypadku wszystkich faz rozwojowych ziemniaka, od technologii uprawy i właściwości genetycznych badanych odmian. Długość kwitnienia roślin ziemniaka okazała się ponadto uzależniona od prędkości wiatru w okresie maj-sierpień, czasokres od wschodów do początku zasychania liści – od opadów w okresie maj-sierpień. O długości okresu wegetacji decydowała również suma opadów w okresie maj-sierpień i średnia temperatura powietrza w miesiącach maj-czerwiec.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top