Differentiated cadmium and lead content in greenhouse tomato fruits grown on horticultural substrates
 
More details
Hide details
1
Department of Horticultural Plant Fertilization, Agricultural University, ul. Zgorzelecka 4, 60-198 Poznań
 
 
Acta Agroph. 2006, 7(4), 851-858
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The objective of the presented studies was the determination of the amounts of cadmium and lead passing into the edible part of tomato fruit and comparison of these metals in the fruits of the first and the third bunch of tomato. Tomato plants of ‘Recento’ cultivar were grown in 10 dm3 containers, in horticultural substrates with an addition of different organic substrates. The above substrates were supplemented with the studied metals in the following amounts: cadmium – 0, 2.5, 10 mg dm-3 and lead – 0, 25, 100 mg dm-3. The experimental studies showed significant differences in Cd and Pb contents in the fruits of the first and the third tomato bunch and in fruits harvested from plants grown on different horticultural substrates. The least amounts of the metals were found in the fruits of the third bunch of tomato and in the fruits of plants grown on substrates with an addition of brown coal.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zróżnicowana zawartość kadmu i ołowiu w owocach pomidora szklarniowego uprawianego w podłożach ogrodniczych
kadm, ołów, pomidor, podłoża ogrodnicze
Celem prowadzonych badań było stwierdzenie, jakie ilości kadmu i ołowiu przechodzą do owoców pomidora, oraz porównanie zawartości tych metali w owocach pierwszego i trzeciego grona pomidora. Rośliny pomidora odmiany ‘Recento’ uprawiano w pojemnikach 10 dm3, w podłożach ogrodniczych z dodatkiem różnych substratów organicznych. Do tych podłoży wprowadzono badane metale w ilości: 0, 2,5 i 10 Cd mg·dm-3 oraz 0, 25, 100 Pb mg·dm-3. Przeprowadzone badania wykazały istotne różnice zawartości kadmu i ołowiu w owocach pierwszego i trzeciego grona pomidora oaz w owocach zbieranych z roślin uprawianych w różnych podłożach ogrodniczych. Najmniejsze ilości metali stwierdzono w owocach trzeciego grona pomidora oraz owocach roślin uprawianych w podłożach z dodatkiem węgla brunatnego.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top