Crop-yielding effects of agrotechnical treatments in potato culture
 
More details
Hide details
1
Department of Plant Cultivation, University of Podlasie, ul. Prusa 14, 08-110 Siedlce
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(3), 647-656
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The 3-year field experiment results are presented in the paper. The experiment was conducted in the Agricultural Experimental Station Zawady of University of Podlasie in Siedlce. The influence of soil tillage methods and weed control methods on the useful yield of tubers of the Wiking potato cultivar was studied. Moreover, regression analysis and coefficients of correlation was applied to evaluate the dependencies between potato plantation weeding an yielding of potato. There was noted a high negative correlation between the weeds number, fresh matter and air-dry matter and the useful yield of potato tubers. The relationship was linear.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Plonotwórcza efektywność zabiegów agrotechnicznych w uprawie ziemniaka
ziemniak, zachwaszczenie, plon użytkowy, współczynnik korelacji, analiza regresji
W pracy przedstawiono wyniki oparte na 3-letnim polowym doświadczeniu zlokalizowanym w Rolniczej Stacji Doświadczalnej Zawady, Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Badano wpływ sposobów uprawy roli i odchwaszczania na plon użytkowy bulw ziemniaka odmiany Wiking. Za pomocą analizy regresji i współczynników korelacji określono zależności między zachwaszczeniem plantacji a plonowaniem ziemniaka. Stwierdzono występowanie wysokiej ujemnej współzależności pomiędzy liczbą, świeżą i powietrznie suchą masą chwastów a plonem użytkowym bulw ziemniaka. Zależność ta miała charakter prostoliniowy.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top