Changes of sulphur content in maize fertilised with organic materials
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Chemistry, Agricultural University, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(3), 633-645
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the research was assessment of sewage sludge fertilization effect on sulphur content in maize grown in soil of diversified texture. The research was conducted under conditions of a pot experiment. Fertilization with sewage sludge and mixtures of sludge and peat had a more advantageous effect on maize yields than mineral salt treatment. The amount of sulphur in maize biomass fertilized with sewage sludge increased significantly in comparison with this element con-centration determined in maize fertilized with farmyard manure. Mixtures of sewage sludge with peat affected the plant biomass yield slightly more favourably than the applied sewage sludge with-out admixtures, but they were less advantageous to the plant sulphur concentrations. Conducted experiments confirmed a potential of increasing the content of sulphate sulphur in soil following the application of sewage sludge. The effect of fertilization using sewage sludge mixtures with peat on sulphate sulphur concentrations in soils was comparable to the results obtained after farmyard ma-nure application.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zmiany zawartości siarki w kukurydzy nawożonej materiałami organicznymi
nawożenie, osady ściekowe, siarka
Celem podjętych badań była ocena wpływu nawożenia osadami ściekowymi na zawartość siarki w kukurydzy uprawianej na glebach o zróżnicowanym składzie granulometrycznym. Badania przeprowadzono w warunkach doświadczenia wazonowego. Nawożenie osadami ściekowymi i mieszaninami osadów z torfem działało korzystniej na plony kukurydzy niż nawożenie solami mineralnymi. Istotnie zwiększyła się zawartość siarki w biomasie kukurydzy nawożonej osadami ściekowymi, w porównaniu do zawartości tego pierwiastka w kukurydzy nawożonej obornikiem. Mieszaniny osadów ściekowych z torfem działały nieznacznie korzystniej na plon biomasy roślin w porównaniu do samych osadów ściekowych, ale gorzej na zawartość siarki w roślinach. Przeprowadzone badania potwierdziły możliwość zwiększenia zawartości siarki siarczanowej w glebie po zastosowaniu osadów ściekowych. Wpływ nawożenia mieszaninami osadów ściekowych z torfem na zawartość siarki siarczanowej w glebach był porównywalny do efektu uzyskanego po zastosowaniu obornika.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top