Influence of fertilisation with waste activated sludge and urea on content of selected elements in biomass of Miscanthus sacchariflorus
 
More details
Hide details
1
Soil Science and Plant Nutrition, Academy of Podlasie, ul. B. Prusa14, 08-110 Siedlce
 
 
Acta Agroph. 2008, 11(3), 657-666
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In a pot experiment the influence of fertilization by waste activated sludge and mineral fertilizers (NPK) as standard on the content of Mn, Mo, B, Li, Ba, Sr and Ti in the leaves and stalks in the biomass of Miscanthus sacchariflorus was studied in the first year of cultivation. On the basis of yield and the content of determined elements the uptake was calculated. Leaves contained significantly higher content than stems of all determined elements except barium. The highest value of uptake of Mn, Li, Ba, Sr and Ti was observed in the leaves of Miscanthus sacchariflorus harvested from the object fertilized with waste activated sludge in the dose of 20% (fresh matter) in relation to the soil mass. The uptake of the determined elements calculated for stalks increased with increasing the dose of waste activated sludge.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ nawożenia osadem ściekowym i mocznikiem na zawartość wybranych pierwiastków w trawie Miscanthus sacchariflorus
Miscanthus sacchariflorus, osad ściekowy, mikroelementy
W doświadczeniu wazonowym badano wpływ nawożenia osadem ściekowym i nawożenia mineralnego NPK na zawartość i pobranie Mn, Mo, B, Li, Ba, Sr i Ti przez liście i łodygi trawy Miscanthus sacchariflorus, w I roku uprawy. Na bazie plonu i zawartości obliczono pobranie. Liście zawierały istotnie większą zawartość wszystkich analizowanych pierwiastków, z wyjątkiem baru, w porównaniu z łodygami. Największe pobranie Mn, Li, Ba, Sr i Ti stwierdzono w liściach na obiekcie nawożonym osadem ściekowym w dawce 20% świeżej masy w stosunku do masy gleby. W łodygach pobranie większości pierwiastków zwiększało się wraz z dawką osadu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top