Content of heavy metals in willow (Salix viminalis) at diverse doses of nitrogen
 
More details
Hide details
1
Department of Soil Science and Plant Nutrition, Academy of Podlasie, ul. B. Prusa 14, 08-114 Siedlce
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(2), 385-392
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The influence of different doses of nitrogen applied in waste activated sludge and mineral fertilisers on the content and uptake of heavy metals by willow (Salix viminalis) was investigated. In the field experiment the willow was cultivated on objects fertilised with waste activated sludge which contained nitrogen in the following doses in kg ha-1: 100, 150 and 200. The study included also a treatment fertilised with urea at 150 kg N ha-1, phosphorus and potassium, at such doses that the ratio N:P:K was equal 1:0.35:1. The content of determined heavy metals in willow branches cultivated on the objects fertilised with waste activated sludge was the highest compared with treatments with the highest doses of nitrogen. Only the content of nickel in investigated biomass of willow stems was the highest when harvested from the treatment with 150 kg N•ha-1. The content of determined heavy metals in the biomass of willow branches fertilised with urea was similar to the content of those heavy metals in willow branches harvested from the objects fertilised with the highest doses of nitrogen in waste activated sludge. The uptake of heavy metals by the biomass of willow usually was the highest from objects fertilised with the highest doses of waste activated sludge. The highest amount of heavy metals uptake by the biomass of willow was recorded in the second year of cultivation and the lowest in the first year of cultivation.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość metali ciężkich w wierzbie (Salix viminalis) przy zróżnicowanym nawo-żeniu azotowym
osady ściekowe, azot, wierzba, metale ciężkie
Określono wpływ zróżnicowanych dawek azotu wprowadzonych do gleby w osadach ściekowych oraz nawożenia mineralnego na zawartość i pobranie metali ciężkich przez wierzbę krzewiastą (Salix viminalis). W doświadczeniu polowym uprawiano wierzbę na obiektach nawożonych osadami ściekowymi w dawkach odpowiadających wprowadzeniu do gleby 100, 150, i 200 kg N∙ha-1 z uzupełniającym nawożeniem potasem. Ponadto wydzielono obiekt nawożony mocznikiem w dawce 150 kg N∙ha-1 i PK, tak aby stosunek N:P:K wynosił 1:0,35:1. Zawartość ołowiu, kadmu, chromu, miedzi, cynku i niklu w pędach wierzby uprawianej na obiektach nawożonych osadami ściekowymi na ogół była największa po zastosowaniu największej dawki tego osadu (200 kg N•ha-1). Tylko zawartość niklu w uzyskanej biomasie była istotnie największa po zastosowaniu osadu w dawce wprowadzającej 150 kg N•ha-1, a ilość chromu w badanych pędach była zbliżona. Zawartość badanych metali ciężkich w pędach wierzby nawożonej mocznikiem najczęściej była zbliżona do ich najwyższych ilości w biomasie zbieranej z obiektów nawożonych osadem ściekowym. Ilość metali ciężkich pobrana przez wierzbę ogółem w ciągu 3 lat doświadczenia była najczęściej największa na obiektach nawożonych najwyższą dawką osadu ściekowego (200 kg N•ha-1). Najwięcej tych pierwiastków pobrała wierzba uprawiana w II roku, a najmniej w I roku po założeniu plantacji.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top