Mapping of soil conditions in precision agriculture
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Agrosystems and Bioclimatology, Mendel University of Agriculture and Forestry Brno, Zemedelska 1, 61300 Brno, Czech Republic
 
 
Acta Agroph. 2009, 13(2), 393-405
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The present paper verifies the efficiency of the method for electrical conductivity (EC) measurement for the assessment of spatial variability of soil properties in precision agriculture. The verification was carried out in a 53-ha experimental field situated in South Moravia, Czech Republic. EC was measured using the EM-38 (Geonics Ltd, Canada) in 2004 and 2005. At the same time, topsoil samples were taken for agrochemical analyses of P, K, Mg, Ca, humus content and pH value, and for soil texture analysis. A strong correlation between years of EC measurements (r2 = 0.936) was found, which confirms the stability of EC measurement from a short-time point of view. Strong relationships between EC and clay content (r2 = 0.548) as well as sand content (r2 = −0.406) confirm the influence of soil texture on EC. Furthermore, almost all examined agrochemical characteristics (P, K, Mg content and pH value) and humus content show relatively balanced, moderately strong correlations with EC. It indicates that the soil EC measurement is a suitable tool for mapping field spatial variability of soil conditions. This information can be used mainly for directed sampling when locations of soil sampling points are determined by preliminary knowledge of field heterogeneity – EC maps. In contrast to traditional grid sampling, reduction in soil samples and at the same time keeping the level of soil maps details can be expected.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Mapowanie warunków glebowych w rolnictwie precyzyjnym
przewodnictwo elektryczne gleby, zmienność przestrzenna, rolnictwo precyzyjne
W pracy przedstawiono weryfikację metody pomiaru przewodnictwa ele-ktrycznego (EC) do oceny przestrzennej zmienności właściwości gleby w rolnictwie precyzyjnym. Weryfikacja została przeprowadzona na 53-ha polu doświadczalnym zlokalizowanym na Południo-wych Morawach w Republice Czeskiej. Pomiary EC prowadzono przy użyciu aparatu EM-38 (Geonics Ltd, Canada) w latach 2004 i 2005. W tym samym czasie pobierano próbki wierzchniej warstwy gleby na potrzeby analiz agrochemicznych, obejmujących zawartość P, K, Mg, Ca, próchnicy, wartości pH, oraz do analizy tekstury gleby. Stwierdzono silną korelację pomiędzy latami prowadzenia pomiarów EC (r2 = 0,936), co potwierdza stabilność metody pomiarów EC z krótko-okresowego punktu widzenia. Silne związki pomiędzy EC a zawartością frakcji ilastej (r2 = 0,548) oraz piasku (r2 = −0,406) potwierdzają wpływ tekstury gleby na wartość EC. Ponadto, prawie wszystkie badane charakterystyki agrochemiczne (zawar-tość P, K, Mg oraz wartość pH) jak i zawartość próchnicy, wykazywały stosunkowo zrównoważone, umiarkowanie silne korelacje z wartością EC. Wskazuje to, że pomiar EC gleby jest odpowiednim narzędziem do mapowania w polu zmienności przestrzennej warunków glebowych. Informacje te mogą być stosowane głównie do ukierunkowanego pobierania próbek glebowych, gdy lokalizacja miejsc próbkowania określona jest na podstawie wstępnej znajomości niejednorodności pola – mapy EC. W przeciwieństwie do tradycyjnego pobierania próbek opartego na regularnej siatce punktów, w zastoso-waniu tej metody można oczekiwać zachowania poziomu szczegółowości map przy znaczącej redukcji liczby ilości pobieranych próbek glebowych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top