Content of heavy metals in the tissues of hens kept in Copper Industry area
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(87 - 2), 263-269
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to assess the degree of accumulation of Cd, Cu, Hg, Pb, Zn in muscles and livers of hens from extensive keeping systems in copper industry region. Samples of muscles and livers from 25 hens from the copper mining Glogow area were used as material. The mineralisation of samples was performed in a high-pressure rotation microwave oven CEM (USA) in spectrally pure nitric acid. The level of elements was measured using the ISP-MS method (Varian Ultramass 700). Hg concentration was measured using spectroscopy method automatic analyzer AMA -254. The organ accumulating higher amounts of heavy metals was liver. In muscles, Pb concentration exceeded the permissible concentration. In liver, the level of Pb and Cd exceeded the permissible concentration. A positive relation between concentration of Pb in muscles and liver and negative for Zn was observed. The study does not show any relation between the content of heavy metals in muscles. A positive relation between concentration of Cd and Pb in liver was observed. Negative relations between concentration of Cd-Pb and Zn-Cu were observed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość metali ciężkich w tkankach kur utrzymywanych w rejonie Zagłębia Miedziowego
metale ciężkie, kury, wątroba, mięśnie
Celem niniejszej pracy była ocena stopnia bioakumulacji metali ciężkich (Cd, Cu, Hg, Pb, Zn) w mięśniach i wątrobach kur chowu przyzagrodowego w rejonie Zagłębia Miedziowego oraz znalezienie zależności pomiędzy zawartością badanych metali w mięśniach i wątrobach i między poszczególnymi metalami w tkankach. Materiał do badań stanowiły próby mięśni i wątrób 25 kur z chowu przyzagrodowego z rejonu kopalni miedzi Głogów. Próby mineralizowano kwasem azotowym z dodatkiem nadtlenku wodoru w mikrofalowym piecu wysokociśnieniowy. Analizy wykonano spektrometrem plazmowym z detekcja masową ISP-MS Poziom Hg oznaczano także metodą spektrometryczną automatycznym analizatorem AMA- typ 254. Narządem kumulującym większe ilości metali ciężkich była wątroba kur. W mięśniach dopuszczalna zawartość została przekroczona dla Pb, natomiast w wątrobach dla Pb i Cd. Wykazano zależności zawartości metali w mięśniach i wątrobach dodatnią dla kadmu oraz ujemną zależność dla Zn. Natomiast stwierdzono dodatnią korelację między zawartością Cd i Pb w wątrobie. Wykazano także ujemne korelacje pomiędzy zawartością Cd i Zn oraz Cu i Zn.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top