Textural differentiation of bottom sediments in the reservoir of Puławy Nitrogen Fertilizer Factory (SE Poland)
 
More details
Hide details
1
 
 
Acta Agroph. 2003, 1(87 - 2), 271-277
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A spatial differentiation of granulometric composition of bottom sediments in the reservoir of Puławy Fertiliser Factory named "rozlewisko" has been investigated. The object differs from typical dam reservoirs in respect of genesis, functions and an outflow location however its many features are characteristic for such waterbodies. The reservoir is supplied mainly with the industrial water and partly with runoff from the catchment area. The "rozlewisko" is small and shallow reservoir but with the big throughput and short retention time. An outflow channel is situated on the 2/3 of the length of left waterside. It is a reason that besides the zones of the permanent water flow, the stagnation areas occur, which influences the texture of sediments. The content of sand particles was the highest in the sediments from the left-bank part of the reservoir where the water current is the fastest. The percentage share of silt fractions increased in the sediments deposited along the right bank where the water flow is slower. The sediments showed mostly silt texture or texture with the substantial share of silt fraction, whereas in the catchment area of the reservoir, sandy clay soils predominate.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Skład granulometryczny osadów dennych zbiornika wód zrzutowych Zakładów Azotowych Puławy
zbiornik zaporowy, osady denne, skład granulometryczny
Badano przestrzenne zróżnicowanie składu granulometrycznego osadów dennych zbiornika wód zrzutowych ZA Puławy - "rozlewisko". Różni się on od typowych zbiorników zaporowych, ze względu na genezę, funkcje oraz umiejscowienie odpływu, jednak posiada także cechy charakterystyczne dla takich obiektów. Mimo dominacji wód przemysłowych zbiornik pozostaje w systemie hydrologicznym terenu i jest po części zasilany spływami z obszaru zlewni. Pod względem morfometrycznym jest zbiornikiem małym i płytkim, ale o bardzo dużej przepustowości i krótkiej retencji wody. Lokalizacja odpływu na 2/3 długości lewego brzegu powoduje, iż obok stref stałego przepływu występujš obszary stagnacji wody. Wpływa to na granulację osadów. Zawartość frakcji piasku była najwyższa w części lewobrzeżnej, gdzie pršd wody jest najszybszy, natomiast procentowy udział frakcji pyłowych wzrastał w osadach deponowanych wzdłuż prawego brzegu, gdzie przepływ wody jest wolniejszy. Strefš akumulacyjnš frakcji iłowych, podobnie jak pyłu, była prawobrzeżna część zbiornika, za wyjštkiem jego początkowej części. W obszarze zlewni przeważają gleby o składzie piasków i glin, natomiast wśród osadów dominowały utwory o składzie pyłów lub ze znacznym udziałem tej frakcji granulometrycznej - utwory pylaste.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top