RESEARCH PAPER
Biogaz – wytwarzanie i możliwości jego wykorzystania
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
The Bohdan Dobrzański Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2022-03-14
 
 
Acta Agroph. 2015, 1(AAM011 -), 1-92
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Nowadays, the main non-renewable fuels are coal, crude oil and their derivatives. The gradual exhaustion of deposits of these materials and high increase in their prices in the last decade resulted in increased intensity of the search for alternative energy sources. Biogas is one of the alternative energy sources, produced during anaerobic digestion of biomass. It contains methane, carbon dioxide and small amounts of nitrogen, hydrogen sulphide and hydrogen. The possibilities of biogas application and the environmental aspects associated with the production of biogas constitute an interesting topic, especially in view of the commitment to reduce emissions of carbon dioxide, imposed on the member states of the European Union. The choice of technology for biogas production, determined by the type of substrate used, is a crucial issue. In spite of the great number of farm biogas plants all over the world, research aimed at the optimisation of technology of biogas production and at reducing the production cost and the threat to the environment is still continued. This paper presents the technical and technological aspects related to the production and application of biogas produced in farm biogas plants. It describes the legal and economic aspects related to the construction of biogas plants in Poland. The paper contains basic information about anaerobic digestion and parameters such as temperature, pH, retention time, nutrients or mixing. These are the crucial parameters which determine the stability and efficiency of the process. The authors describe the applicability of biogas for the production of electric and thermal power and its application in the gas networks and as a vehicle fuel. The technologies for biogas production and cleaning applied in biogas plants all over the world and the negative aspects of biogas production are also presented here. The paper provides information allowing the estimation of the opportunity of building biogas plants and the application of biogas, with special attention to the technical, economic and legal aspects.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Biogaz – wytwarzanie i możliwości jego wykorzystania
biogaz, produkcja biogazu, fermentacja metanowa, wykorzystanie biogazu
Głównymi nieodnawialnymi surowcami energetycznymi są obecnie węgiel kamienny, ropa naftowa oraz ich pochodne. Stopniowe wyczerpywanie się złóż tych surowców, a także wzrost ich cen w ostatnich latach spowodował wzrost intensywności poszukiwań alternatywnych źródeł energii. Jednym z takich źródeł jest biogaz, pozyskiwany w procesie beztlenowej fermentacji biomasy, składający się głownie z metanu, dwutlenku węgla oraz niewielkich ilości azotu, siarkowodoru i wodoru. Możliwości wykorzystania oraz aspekty środowiskowe związane z wytwarzaniem biogazu stanowią interesujący temat, szczególnie w obliczu obowiązku redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery, nałożonego na kraje Unii Europejskiej. Ważną kwestią jest także wybór technologii produkcji biogazu, determinowany rodzajem wykorzystanego substratu. Pomimo istnienia wielu działających już od wielu lat biogazowni rolniczych na całym świecie, wciąż prowadzone są badania i prace mające na celu optymalizację technologii wytwarzania biogazu oraz minimalizację kosztów produkcji i wynikających z niej zagrożeń dla środowiska. Niniejsza praca przedstawia zagadnienia dotyczące zarówno technicznych, jak i technologicznych aspektów związanych z wytwarzaniem i zastosowaniem biogazu wytwarzanego w biogazowniach rolniczych. Wspomniano także o aspektach prawnych i ekonomicznych związanych z budową biogazowni w Polsce. Praca zawiera podstawowe informacje dotyczące procesu fermentacji beztlenowej, ze szczególnym uwzględnieniem takich parametrów jak: temperatura, pH, czas retencji, dostarczanie składników odżywczych, stężenie inhibitorów czy równomierne mieszanie zawartości komory fermentacyjnej. Są to najbardziej krytyczne parametry, które wpływają na stabilność procesu fermentacji, jak również na ilość uzyskanego biogazu. W opracowaniu opisano możliwości zastosowania biogazu do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz użycia biogazu po procesie uzdatniania w sieciach gazowych bądź też jako paliwo w silnikach pojazdów samochodowych. Przedstawiono technologie wykorzystywane obecnie na świecie do produkcji i oczyszczania biogazu oraz uwarunkowania rozwoju biogazowni w Polsce, dobre praktyki i negatywne aspekty produkcji biogazu oraz wykorzystania przefermentowanej biomasy w rolnictwie. Publikacja dostarcza najnowszych informacji do oceny możliwości budowy biogazowni i wykorzystania biogazu pod kątem technicznym, ekonomicznym oraz prawnym.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top