Content of calcium, magnesium and sodium in plants fertilized with sewage sludge
 
More details
Hide details
1
Department of Agricultural Chemistry, Agricultural University, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Acta Agroph. 2006, 8(1), 83-93
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The problem of taking up and accumulating heavy metals by plants from sewage sludge has been widely discussed in literature. However, little attention has been paid so far to the question of sewage sludge effect on macroelement content in plants and soil. Therefore the investigations were conducted to determine the influence of sewage sludge of various origins on the content and uptake of calcium, magnesium and sodium by maize and white mustard. Sewage sludge was applied at two dates – in autumn and in spring. Obtained results prove that sewage sludge applied for treatment of crops significantly increased their calcium concentrations. Larger amounts of this element accumulated in the aboveground plant parts in the autumn series. An apparent diversification has been registered in magnesium content in plant biomass of individual dates, however it is difficult to state unanimously which date of fertilization is better considering this element plant concentrations. Irrespective of the plant part, the greatest amounts of sodium were assessed in plant biomass from farmyard manure and tannery sewage treatments. Larger quantities of this element supplied with the fertilizer increased its content in plant biomass.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość wapnia, magnezu i sodu w roślinach nawożonych osadami ściekowymi
osady ściekowe, nawożenie, roślina, wapń, magnez, sód
Problem pobierania i kumulacji metali ciężkich z osadów ściekowych przez rośliny jest szeroko omawiany w literaturze. Mało uwagi poświęca się kwestii oddziaływania osadów ściekowych na zawartość makroskładników w roślinach i w glebie. Dlatego celem podjętych badań było określenie wpływu osadów ściekowych różnego pochodzenia na zawartość i pobranie wapnia, magnezu i sodu przez kukurydzę i gorczycę białą. Osady ściekowe stosowano w dwóch terminach – jesienią i wiosną. Uzyskane wyniki dowodzą, że stosowanie osadów ściekowych do nawożenia roślin istotnie zwiększyło zawartość w nich wapnia. Więcej tego pierwiastka gromadziły części nadziemne roślin w serii jesiennej. Stwierdzono istotne zróżnicowanie w zawartości magnezu w biomasie roślin z poszczególnych terminów, trudno jednak jednoznacznie określić, który termin nawożenia jest lepszy pod kątem zawartości tego pierwiastka w roślinach. Niezależnie od terminu i części rośliny najwięcej sodu stwierdzono w biomasie roślin z obiektów nawożonych obornikiem i osadem garbarskim. Większa ilość tego pierwiastka wprowadzona z nawożeniem zwiększa jego zawartość w biomasie roślin.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top