RESEARCH PAPER
Content of Zn, Pb, Cd and Ni in peat-bog and fen soils in the Tatra National Park
 
More details
Hide details
1
Soil Science and Soil Protection Department, Agricultural University, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland
 
 
Publication date: 2021-01-12
 
 
Acta Agroph. 2002, (67), 163-172
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Hydrogenic soils have been considered to preserve a record amount or atmospheric deposition of heavy metals. investigations on Zn, Pb, Cd concentrations in the peat-beg and fen soil profiles showed that the Tatra National Park has been contaminated by heavy metals, particularly cadmium. Total contents of cadmium exceeding 3 mg kg–1 of soil were often found in the eutrophic fen soil surface horizons and in a depth of 30-40 cm of the peat-beg soil profiles. Concentrations of total Zn, Pb and Cd in peat-bog and eutrophic fen soils from this park area were higher than in the analogous soils from other areas of the West-Carpathians and from the lowlands of the South Poland.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zawartość Zn, Pb, Cd i Ni w glebach torfowisk i młak Tatrzańskiego Parku Narodowego
metale ciężkie, gleby torfowisk, gleby młak, Tatrzański Park Narodowy
Gleby semihydrogeniczne i hydrogeniczne, o retencyjnej gospodarce wodnej i dużej zawartości substancji organicznej, wykorzystywane są do monitoringu zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego metalami ciężkimi. Celem przeprowadzonych badań było określenie stanu zanieczyszczenia Tatrzańskiego Parku Narodowego metalami ciężkimi, na podstawie ich zawartości w glebach torfowisk i młak. W materiale glebowym z 11 profili zlokalizowanych na torfowiskach wysokich i przejściowych oraz młakach kwaśnych i eutroficznych w Tatrzańskim Parku Narodowym oznaczono podstawowe właściwości gleb oraz całkowitą zawartość cynku, ołowiu, kadmu i niklu. Gleby torfowisk i młak Tatrzańskiego Parku Narodowego charakteryzowały się wyższą zawartością cynku, ołowiu i kadmu, aniżeli analogiczne gleby z innych obszarów Karpat Zachodnich i terenów nizinnych południowej Polski, co może świadczyć o ich antropogenicznym zanieczyszczeniu. Niepokojąco wysokie zawartości kadmu stwierdzono w poziomach powierzchniowych gleb młak eutroficznych oraz w poziomach podpowierzchniowych gleb torfowisk wysokich i przejściowych. Występowanie wyższych, w porównaniu z poziomami powierzchniowymi, zawartości badanych metali w poziomach podpowierzchniowych gleb torfowisk wysokich i przejściowych może świadczyć o wmywaniu ich w głąb profili wraz z substancją organiczną.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top