RESEARCH PAPER
Vegetation of the catchment areas of the lakes in Polesie National Park. Current state and changes
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Department of Ecology, Institute of Biology, Maria Curie-Skłodowska University, Akademicka 19, 20-033 Lublin, Poland
 
 
Publication date: 2021-01-12
 
 
Acta Agroph. 2002, (67), 155-162
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Spatial structure and distribution of the vegetation complexes in the catchment areas of the lakes in Polesie National Park were analysed. Tendencies of their changes were determined by comparison of their stale in 1952 with the present situation (end of the 90s). The greatest transformations occurred in the share of peat-bog and forest vegetation complexes. At present the farmer complex, makes up from a few to a dozen percent or the catchment areas. while in the 50s their share reached 50%. The loss of the peat-bog area look place because of an increase in the forest territory. Somewhat smaller changes occurred in the share of the remaining complexes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Roślinność zlewni jezior Poleskiego Parku Narodowego stan aktualny i zmiany
kompleks roślinności, zlewnie jezior, Poleski Park Narodowy
W pracy przedstawiono rezultaty analizy struktury przestrzennej i rozmieszczenia kompleksów roślinności w zlewniach jezior Poleskiego Parku Narodowego. Określono także tendencje ich zmian. porównując stan Z lat 50. z aktualnym układem kompleksów roślinnych. Wyróżniono 8 wspomnianych jednostek w zlewniach jezior Karaśne, Moszne, Długie i Łukie. Największy udział powierzchniowy posiadają obecnie fitocenozy leśne . Na niektórych z porównywanych obszarów sięga on 75%, podczas gdy w latach 50. nie przekraczał 10%. Wzrost powierzchni lasów nastąpił kosztem ograniczenia areału torfowisk. Ubytek powierzchni tych ekosystemów wynosi od 13,8 do 48,9% i jest największy w zlewni jeziora Długie. Ograniczeniu uległ także areał zbiorowisk łąkowych, przy czym spadek ten nie był tak drastyczny jak w przypadku torfowisk. W zlewniach jezior Moszne i Długie zmniejszy/n się powierzchnia pól, użytków zielonych i nieużytków, na pozostałych obszarach wzrósł udział roślinności tego kompleksu. Postępuje także proces zarastania powierzchni jezior przez makrofity wynurzone i szuwary, lecz jego tempo jest zróżnicowane i w głównej mierze uzależnione od głębokości zbiorników. Pierwotna mozaikowa struktura przestrzenna kompleksów roślinności uległa uproszczeniu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top