Consequential effect of feeding red clover seed crop with boron and molybdenum on the content of organic and mineral components in plants
 
More details
Hide details
1
Department of Detailed Plant Cultivation, University of Life Sciences in Lublin ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
 
 
Acta Agroph. 2013, 20(1), 69-76
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Samples of plants of red clover cv. Dajana were collected from a strict field experiment carried out in 2005-2006. Two factors were considered: 1. Seeds originating from plantation of red clover, foliar fed with boron and molybdenum at the following rates: 0; B – 0.3; Mo – 0.01; B – 0.3 + Mo – 0.01; B – 0.45; Mo – 0.015; B – 0.45 + Mo – 0.015 kg ha-1; 2. Two cuts of red clover. A consequential impact of feeding the seed red clover with boron and molybdenum was observed; it considerably diversified the contents of N, P, K, Ca, Mg, specific protein, crude fibre, NDF, ADF, and microelements (B, Cu, Mn, Mo) in the plants. Better effects were most often recorded for seeds fed at the following rates: B – 0.45; Mo – 0.015, and B – 0.45 + Mo – 0.015 kg ha-1. Great variability of above components and zinc in the plants resulted from the weather during particular seasons. From the point of view of red clover as a fodder, better results were noted for plants from 2006 and from the 2nd cut.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Następczy wpływ dokarmiania nasiennej koniczyny czerwonej borem i molibdenem na zawartość składników organicznych i mineralnych w roślinach
koniczyna czerwona, bor, molibden, składniki organiczne, składniki mineralne
 Próbki roślin koniczyny czerwonej, odmiany Dajana, pobrano ze ścisłego doświadczenia polowego, prowadzonego w latach 2005-2006. Uwzględniono w nim dwa czynniki: 1. nasiona pochodzące z plantacji koniczyny czerwonej dokarmianej dolistnie borem i molibdenem w następujących dawkach: 0; B – 0,3; Mo – 0,01; B – 0,3 + Mo – 0,01; B – 0,45; Mo – 0,015; B – 0,45 + Mo – 0,015 kg·ha-1. 2. dwa pokosy koniczyny czerwonej. Stwierdzono następczy wpływ dokarmiania nasiennej koniczyny czerwonej borem i molibdenem, który istotnie zróżnicował zawartość: N, P, K, Ca, Mg, białka właściwego, włókna surowego, NDF, ADF oraz mikroelementów (B, Cu, Mn, Mo) w roślinach. Najczęściej lepsze efekty uzyskano z nasion koniczyny dokarmianej dawkami: B – 0,45; Mo – 0,015 i B – 0,45 + Mo – 0,015 kg·ha-1. Dużą zmienność wymienionych wyżej składników i cynku w roślinach spowodowała pogoda w poszczególnych latach. Lepsze wyniki, z punktu widzenia paszowego koniczyny czerwonej dotyczyły 2006 roku i roślin z II pokosu.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top