RESEARCH PAPER
Application of SEM-EDXRA method in studies mineralogical composition of the colloidal fraction of rendzina soils
 
More details
Hide details
1
Zakład Gleboznawstwa, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa, Poland
 
 
Publication date: 2020-06-09
 
 
Acta Agroph. 2001, (48), 147-155
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The colloidal fractions of four different types of Rendzina soils were analyzed. SEM views of the sub-microscopic aggregate composition and EDXRA chemical composition analyses point to a characteristic mineralogical-chemical pattern of the colloidal fraction for each type of the Rendzina soil: I. kaolinitic – for relict rendzina soils, 2. illitic– for most Jurassic and Devonian rendzina soil, 3. smectitic – for Cretaceous rendzina soils developed from soft marls, 4. siliceous – for Cretaceous rendzina soils developed from decalcified marls and calcareous opokas. The SEM-EDXRA results were confirmed by XRD and XRF methods. The carried out investigations show a wide application of the SEM-EDXRA method for investigation of soil origin and for the explanation of some of their physical and chemical attributes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie metody SEM-EDXRA w badaniach składu mineralnego frakcji koloidalnej rędzin
SEM-EDXRA, rędziny, minerały
Badano metodą SEM-EDXRA frakcje koloidalne czterech rodzajów rędzin. Na podstawie obserwacji w SEM submikroskopowej budowy agregatów i analizy składu chemicznego w EDXRA stwierdzono charakterystyczny typ mineralogiczno-chemiczny frakcji koloidalnej dla każdego rodzaju rędziny: l. kaolinitowy dla rędzin reliktowych; 2. illitowy dla większości rędzin jurajskich i dewońskich; 3. smektytowy dla rędzin kredowych wytworzonych z miękkich margli; 4 . krzemionkowy dla rędzin kredowych wytworzonych z odwapnionych margli opok wapnistych. Wyniki badań SEM-EDXRA potwierdzono metodami XRD i XRF. Przeprowadzone badania wskazują na możliwość szerokiego stosowania metody SEM-EDXRA do badania składu mineralnego gleb. Uzyskane wyniki mogą mieć tez znaczenie dla określenia genezy gleb oraz wyjaśnienia niektórych właściwości fizycznych i chemicznych.
eISSN:2300-6730
ISSN:1234-4125
Journals System - logo
Scroll to top